Проект подобрява административния капацитет в Община Бургас


Община Бургас е в процес на изпълнение на проект "Иновативни модели за добро и прозрачно управление в Община Бургас", финансиран по ОП "Административен капацитет". Партньор по проекта e Община Гент, Белгия.

Продължителността на проекта е 18 месеца /02. 05. 2012г. - 02. 11. 2013г./.

Целта на проекта е да се подобри капацитета на общинска администрация Бургас за добро и прозрачно управление чрез трансфер на европейски опит и добри практики.

В рамките на проекта са планирани редица дейности основните, от които са:

- Мониторинг и оценка на дейността на общинска администрация - комуникационни процеси и механизми за взаимодействие, включваща Анализ и оценка на комуникационните процеси и механизми за взаимодействие на общинска администрация - Бургас.

- Проучване на международния опит и добри практики на комуникационни и институционални модели на местната власт в държави- членки на ЕС, включваща:

- Разработване на Комуникационна стратегия и План за действие на община Бургас, включваща:

- Сформиране и изграждане на капацитет на Звено за стратегическа комуникация като неформална структура  в Община Бургас:

- Разработване и прилагане на интегриран модел за публична комуникация, включващ изграждане на вътрешна Интранет комуникационна система и външна Екстранет комуникационно пространство за взаимодействие между общинска администрация и външни социални и професионални групи, партньори и колеги от други местни администрации.

- Организиране на международен форум за представяне на успешни комуникационни практики и модели

Община Бургас обяви обществена поръчка по проекта, с наименование "Подобряване капацитета на общинска администрация - Бургас за добро и прозрачно управление, прилагане на иновативни модели на комуникация и взаимодействие на общинско, регионално и национално ниво и стимулиране на обществено значими и ефективни партньорства между администрациите на Община Бургас и други страни членки на ЕС", на обща стойност 227 816, 67 без ДДС. Цялата документация на поръчката можете да откриете на страницата на Община Бургас http://www.burgas.bg/, раздел Обществени поръчки.

Предстои обявяването и на още три процедури по проекта  "Изготвяне на информационни материали и публикации в местната и регионална преса", "Независим финансов одит" и "Разработване и прилагане на интегриран модел за публична комуникация".

Последни новини