Екоинспекцията глоби Кроношпан за неприятни миризми


От проведена през месец август комисия за установяване разстоянието на разпространение на неприятни миризми от производствената дейност на „Кроношпан България" ЕООД, е наложена текуща месечна санкция в размер на 5 000 лева, считано от 16.08.2012 г.

По повод жалби на граждани за разпространение на неприятни миризми около площадките на „Лукойл Нефтохим " и мина „Черно море" екоинспекцията в Бургас назначи две комисии за проверка на сигналите. Установено е разпространение на неприятни миризми от производствената площадка на „Лукойл Нефтохим Бургас" АД, за което предстои налагане на санкция. 

В резултат от извършените проверки през летния сезон и констатираните превишения на индивидуалните емисионни ограничения, определени в разрешителните за заустване на отпадъчни води, са наложени текущи месечни санкции на община Малко Търново за септична яма на село Граматиково, в размер на 60 лв., за превишения по показатели химична потребност от кислород и биологична потребност от кислород; на „ИФ Фаворит" ООД за хотелски комплекс "Лазурно море", в размер на 360 лв. за превишения по показатели химична потребност от кислород и биологична потребност от кислород; на "ГБС Инвест" ЕАД за канализация и ЛПСОВ на "Жилищна група на нос Хумата" и "Жилищни сгради за временно обитаване на Алепу Вилидж" в местности Аркутино и Алепу в размер на 35лв., за превишение по показател неразтворени вещества; на община Сунгурларе за канализационна система и ПСОВ на село Манолич, община Сунгурларе, в размер на 88 лв., считано за превишение по показател- азот нитритен; на хотелски коплекс „Парадайз бийч" гр. Свети Влас, считано за 147 лв. за превишение по показател активна реакция. Намалена е текущата на "СИС Индустрийс" ООД за ПСОВ на Промишлен комплекс за бутилиране на алкохол - от 5 257 лв. на 285 лв.

За констатирани нарушения по Закона за защитените територии са съставени са 10 акта на физически лица – 3 бр. за нарушаване режима на Резерват Ропотамо – за навлизане с МПС и джетове, 6 бр. за навлизане с МПС в ЗМ „Устие на р. Велека", 1 бр. за извършване на дейности и строителство в частен имот в ПП „Странджа" без съгласувателни и разрешителни документи.

През октомври продължиха проверките на пунктове за изкупуване на отпадъци от хартия, стъкло и пластмаси, включително и отпадъци от опаковки, като целта е да бъдат обхванати всички пунктове в териториалния обхват на РИОСВ-Бургас.

За констатирани нарушения по време на проверките през месец октомври са съставени актове на „Алексиев груп" ЕООД, гр. Несебър за неводене на отчетните книги в съответствие с изискванията на нормативните актове за управление на отпадъците, на „Металс плюс" ЕООД, Бургас за неизпълнение на условия от издаденото разрешително за дейности с отапдъци, на „ЕЛ ЕМ Импекс" ЕООД, гр. София за неизпълнение на предписание за привеждане в съответствие с действащата нормативна уредба по управление на отпадъците и поставените условия в разрешението за дейност и съгласувана програма за управление на отпадъците и на „Чистота" ЕООД, гр. Бургас за неправилна експлоатация на депо „Братово" (не е осигурена надеждна охрана за ограничаване на свободния достъп до територията на депото, както и заключване на входовете му).

Издадените наказателни постановления за месеца са 33 бр. в размер на 40 500 лева общо.

Последни новини