Община Бургас създава с европейски средства Звено за услуги в домашна среда

Община Бургас спечели и ще реализира през 2013 г. проекта "С грижа към хората - Звено за услуги в домашна среда". Той се финансира по ОП "Развитие на човешките ресурси", схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04 "ПОМОЩ В ДОМА". Привлечените средства са в размер на 238 529 лв. Договорът за изпълнение бе подписан в София на 19 ноември, в присъствието на премиера Бойко Борисов. По проекта Община Бургас ще създаде Звено за услуги в домашна среда към Домашния социален патронаж, където ще се извършват три основни типа почасови дейности: - Дейности за лична помощ, в това число и дейности с медико-социална насоченост; - Дейности за социална подкрепа и социално включване; - Комунално-битови дейности. * Предоставянето на почасови услуги за лична помощ на нуждаещи се лица, се изразява в помощ за поддържане на лична хигиена, помощ при хранене, помощ при вземане на лекарства, предписани от лекар, помощ при извършването на рехабилитационни или   други специализирани услуги в дома на потребителя, придружаване до детско или учебно заведение, болнично заведение или месторабота и др. * Предоставяне на почасови услуги в подкрепа на социалното включване на обслужваните лица представлява помощ в общуването и осъществяването на социални контакти, придружаване при посещения на кино, театър, изложби, концерти, помощ при писане на писма, заявления и подаването им до съответните институции, и всякаква друга дейност, изразена в социална работа с представителите на целевата група. * Почасовите услуги за комунално-битови дейности са следните: пазаруване, поддържане на хигиената в жилищните помещения, обитавани от ползвателите, извършване и/или съдействие за дребни битови ремонти, извършване на административни услуги и плащания, приготвяне на храна с продукти на потребителя и други. Оценката на потребностите на желаещите да ползват услугата ще се извършва от дирекция "Социално подпомагане" - Бургас, по утвърдена методика за целите на настоящата процедура. По този начин ще бъде въведен допълнителен контролен механизъм за гарантиране на достъпа на действително нуждаещи се лица до услугите, а от друга страна ще се гарантира приемственост в обслужването на лицата, които до момента ползват услугите "личен асистент", "домашен помощник" и "социален асистент" след приключване на финансираните проекти. В рамките на Звеното за услуги в домашна среда ще бъдат наемани безработни лица. За предоставяните почасови услуги потребителите ще заплащат такси, определени по реда на Закона за местните данъци и такси. Ще бъдат обособени две целеви групи в рамките на проекта: деца и лица с трайни увреждания и невъзможност за самообслужване, и дългосрочно безработни лица, активно търсещи работа.

Последни новини