Царево спечели проект за ремонт на пътя от Кости до Българово

Рехабилитация на път от Кости до Българи е поредният спечелен проект от община Царево тази година. Проектът е по „Програма за развитие на селските райони 2007-2013” Мярка 321 – Основни услуги за населението и икономиката в селските райони и е на стойност 1 910 174 лв. Дейностите по проект „Рехабилитация на път BGS3284 от кръстовище с път ІI-9 до с.Българи от км 0+000 до км 0+700; Рехабилитация на път BGS2283 от кръстовище с ІI-9 до с. Кости  от км 0+000 до км 7+500“ включват изпълнението на земни, асфалтови и пътни работи - ремонт на настилката и пътното тяло, полагане на материал за банкетите с различна широчина и дебелина на пласта, хоризонтална и вертикална маркировка и монтаж на еластични огради. Дължината на рехабилитираната пътна настилка ще бъде  8 200 м. и във вид, който да отговаря на съвременните изисквания за пътна инфраструктура - осигуряване на условия за нормална експлоатация, безопасност и комфорт на движението. Срокът за изпълнение е 12 месеца. Пътят с.Кости – с.Българи е построен през 1957 година и от тогава пълна рехабилитация или реконструкция не е правена. В резултат на заложените цели по проекта, с.Кости ще разполага с необходимата инфраструктура, която  да спомогне за развитието на селището. Жителите на с.Кости ще получат по-добра достъпност до услугите на общинския център и по-добра пътна връзка с останалите населени места в общината. Общинският път между с.Кости и с.Българи е част от цялостната инвестиционна програма на Община Царево за ремонт и подобряване на състоянието на общинските пътища, в която особено внимание е отделено на рехабилитацията на пътната мрежа, свързваща по-отдалечените и изостанали малки населени места в границите на общината.

Последни новини