Съобщение на Община Бургас

                                                                 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.51 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи и решения на Общински съвет – Бургас, приети по т.29 и т.31 от дневния ред на проведеното на 24.07.2012 г. заседание, Община Бургас открива процедури за провеждане на търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва: 1. Поземлен имот /ПИ/ № 012075 - частна общинска собственост, целият с площ 185.052 дка и начин на трайно ползване: изоставена нива VI категория в местността „Крепостта“ /старо наименование – „Калето“/ по КВС на землище с. Извор, Община Бургас, с начална тръжна цена 72 700 лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 3 635 лева, без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура – 7 270 лева. Цена на тръжната документация – 145.40 лева, без ДДС. Заповед № 9/02.01.2013 г. на Кмета на Община Бургас. 2. Поземлен имот /ПИ/ №020001 - частна общинска собственост, целият с площ 44,103 дка и начин на трайно ползване: изоставена нива III категория в местността „Габърчето“ по КВС на землище с. Извор, Община Бургас, с начална тръжна цена 31 400 лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 1 570 лева, без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура – 3 140 лева. Цена на тръжната документация – 62.80 лева, без ДДС. Заповед № 6/02.01.2013 г. на Кмета на Община Бургас. 3. Поземлен имот /ПИ/ №000094 /нула нула нула нула девет четири/ - частна общинска собственост, целият с площ 9,451 дка и начин на трайно ползване: изоставена нива IV категория в местността „Стопански двор“ по КВС на землище с. Драганово, Община Бургас, с начална тръжна цена 5 400 лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 270 лева, без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура – 540 лева. Цена на тръжната документация – 50 лева, без ДДС. Заповед № 5/02.01.2013 г. на Кмета на Община Бургас. Търговете ще се проведат на 13.02.2013 год., от 9.30 часа, в сградата на Община Бургас. При обявяване на търг за непроведен, повторен търг ще се проведе на 20.02.2013 год., от 9.30 часа, в сградата на Община Бургас. Документацията за участие в търг се закупува в Центъра за административно обслужване /ЦАО/ на Община Бургас, на ул. “Александровска” № 26, всеки работен ден от 8,30 до 16,00 часа. Заявления за участие в търг се подават в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 8.30 часа до 16,00 часа. Крайният срок за закупуване на документация за участие в търг е до 16.00 часа на 11.02.2013 г. Крайният срок за приемане на заявления за участие в търг е до 16,00 часа на 12.02.2013 година. При обявяване на търг за непроведен, крайният срок за приемане на заявленията за участие в повторния търг е до 16,00 часа на 19.02.2013 година. Крайният срок за закупуване на документация за участие в повторния търг е до 16.00 часа на 18.02.2013 година. Явяването на кандидатите – лично или чрез надлежно упълномощен представител е задължително. За допълнителна информация: тел. 056/907 222 – Виолета Иванова.

Последни новини