Съобщение на Община Бургас

ОБЩИНА БУРГАС – Публикувано в Д. В. бр.8/29.16.2013 година

На основание чл. 28б, ал.4 ППЗСПЗЗ съобщава на заинтересованите собственици, че комисията по §4к, ал.12 от ПЗР на ЗСПЗЗ назначена със заповед № 516/29.02.2012г. на Кмета на общината e приела проекти за изменение на плана на новообразуваните имоти в зони по § 4 от ПЗР от ЗСПЗЗ, с протокол № 5/17.08.2012 г.  както следва: 1. За промяна на ПНИ и регистъра към него за НПИ № 503.758 и 503.846 по плана на с.о. Острица 1, землище кв. Банево, Община Бургас; проекти за изменение на плана на новообразуваните имоти в зони по § 4 от ПЗР от ЗСПЗЗ с протокол № 7/ 30.11.2012 г. 1. За изменение на ПНИ в обхвата на НПИ № 501.280 и НПИ № 501.281 по плана на с.о. Острица 2, землище кв. Банево, гр. Бургас; 2. За промяна на ПНИ за НПИ № 149.1247 в с. о. Сухото дере, землище с. Изворище, Община Бургас; 3. За промяна на ПНИ за НПИ № 167.1112 в с. о. Каптажа, землище с. Изворище, Община Бургас; На основание чл. 28б, ал.5 ППЗСПЗЗ заинтересованите лица могат да направят писмени искания и възражения по проектите и придружаващата ги документация в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ до кмета на общината. Проектите са на разположение в стая 401 Община Бургас.

Последни новини