Съобщение на Община Бургас


Във връзка с чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава, че с Решение №22-1/23.04.13г. на Общински съвет Бургас, на основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ:

1.Одобрява заданието за проектиране и разрешава изготвяне на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.659.495, 07079.659.481 и 07079.659.553 по КК на гр.Бургас, находящи се в ПЗ“Победа“, за обособяване на УПИ за обществено, делово и транспортно обслужване, при съобразяване с предвижданията по ОУП – УЗ 21/Смф за изграждане на обект „Експо център/ивент център – ЮПЗ“ и локално платно. 

2.Одобрява заданието за проектиране и разрешава изготвяне на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.663.71, 07079.663.72, 07079.663.73 и 07079.663.66 по КК на гр.Бургас, находящи се в ПЗ „Юг“, за обособяване на зони за отдих, спорт и озеленяване, при съобразяване с предвижданията по ОУП – УЗ 22/Смф за обект „Картинг писта – ЮПЗ“ и Атракцион „Преливниците“. 

3.Одобрява заданието за проектиране и разрешава изготвяне на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.659.10, 07079.659.11, 07079.659.12, 07079.659.27, 07079.659.29, 07079.659.549 и 07079.659.550 по КК на гр.Бургас, находящи се в ПЗ „Север“, за обособяване на УПИ за спорт, озеленяване, административно и транспортно обслужване, при съобразяване с предвижданията по ОУП и устройствените показатели към ПУР на ПЗ „Север“ за изграждане на обект „Гребен канал Вая“. 

 

Последни новини