Съобщение на Община Бургас


                                                                                                                               Община Бургас съобщава :

В Държавен вестник бр.83 от 24.09.2013г. е обнародвано съобщение за изготвен проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасета на битовата и дъждовна канализация в землището на кв.Горно Езерово, гр.Бургас, за имоти с идентификатори 07079.7.567 и 07079.7.568 по КК на гр.Бургас.

Проектът е изложен за разглеждане в ст.401 в сградата на Община Бургас.

Последни новини