Община Бургас обяви конкурс за началник на отдел "Строителство"

  

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С

ул. “Александровска” № 26

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 10А, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ И ЧЛ. 14 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИТЕ ЗА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ, И ЗАПОВЕД №819/01.04.2014 год.

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за длъжността:

Началник на отдел „Строителство“

в отдел ”Строителство” към Дирекция „Строителство“

при Общинска администрация – Община Бургас.

         * Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

-        степен на образование –бакалавър ;

-        професионален опит – 4 години;

-        ранг – ІІІ младши.

       * Допълнителни изисквания:

              - да познава Закона за устройство на територията и подзаконовите нормативни актове , касаещи строителството, инвестиционното проектиране и ЗОП.

             -  да познава ЗОС и Закона за държавната собственост;

            – компютърна грамотност: MS Windows, Word, Excel, Internet Explorer, Outlook Express, архивиращи програми;

        * Начин за провеждане на конкурса:     

           - решаване на тест;

           - интервю.    

         * Размер на основната заплата, определена за длъжността, съгласно класификатора на длъжностите в администрацията – в диапазона от 390 лв. до 1400 лв.

        * Необходими документи за кандидатстване:

           - заявление по образец – Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;

           - декларация от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от право да заеме определената длъжност;

           - копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация или правоспособност.

           - копие от документи, удостоверяващи продължителността  на професионалния опит - трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка и др.;

        * Място и срок за подаване на документите:

Община Бургас – ул. “Александровска” № 26, деловодство

            Краен срок за подаване на документи – до 10 дни, считано от датата на публикуване на обявлението.

         * Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса:

            Информационното табло на източната фасада на сградата на общината и в официалния сайт на община Бургас - http://www.burgas.bg/ в раздел “Кариери”.

            * Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.

            

ДИМИТЪР НИКОЛОВ

Кмет на Община Бургас             

Последни новини