Комисия по приватизация и публично-частно партньорство-Бургас


На основание чл. 5 и 6 от Наредбата за търговете и конкурсите, решения протоколи  № 33/22.04.2010г., 20/19.02 и 21.02.2013г., 24/28.05 и 30.05.2013г. на Общински съвет гр.Бургас и решения протокои №№ 5/05.08.2014г. и 6/02.09.2014г. на Комисията по приватизация и публично-частно партньорство обявява
         
на 29.09.2014г. от 17ч. в залата на Община Бургас, ул.”Александровска”№ 26 публични търгове с явно наддаване за продажба на общински имоти: 1) Ателие „К“ на ет.3 в сграда в УПИ Х, кв.5 по плана на ПЗ „Победа“, гр.Бургас, с начална тръжна цена 25 500 лв., стъпка на наддаване 260 лв., депозит 2 550 лв.; 2) Самостоятелни обекти в двуетажна масивна с идентификатор 07079.620.62.1 по КК на гр.Бургас, ж.к.”Бр.Миладинови“ ул.”Стефан Стамболов” № 122, построена с право на строеж върху общинска земя както следва: а)Самостоятелен обект с идентификатор 07079.620.62.1.6, ЗП 122,16 кв.м. на ниво избен етаж; б)Самостоятелен обект с идентификатор 07079.620.62.1.2, ЗП 140,91 кв.м. на ниво първи етаж; в)Самостоятелен обект с идентификатор 07079.620.62.1.4, ЗП 142,77 на ниво втори етаж, ведно със 106,11 кв.м. прилежащи части от подпокривно пространство с начална тръжна цена 432 000 лева, стъпка на наддаване 4 320 лв., депозит 43 200 лв.; 3)Офис, ж.к.”Изгрев”, бл.53, между вх.8 и 9, гр.Бургас,ЗП 61,45кв.м., с начална тръжна цена 54 800.,стъпка на наддаване 550 лв., депозит 5 480 лв.; Офис, ж.к.“Бр.Миладинови“, ул.“Сан Стефано“ 86, гр.Бургас, ЗП 61,45кв.м., с начална тръжна цена 78 900лв., стъпка на наддаване 790лв., депозит 7 890лв.; Самостоятелен обект в сграда на ул.“Гладстон“ 53, партер, гр.Бургас, ЗП 49,56кв.м., начална тръжна цена 58 600лв., стъпка на наддаване 590лв., депозит 5 860лв.
       
Тръжните документации за всеки обект поотделно се получават в офиса на Комисията по приватизация и публично-частно партньорство /КППЧП/, ул.”Конт Андрованти” № 1-3, ет.3, ст.25 срещу документ за платена такса в размер 200 лв. по IBAN сметка на Община-Бургас, № BG 08 SOMB 9130 8424 1517 44, BIC SOMBBGSF, код на плащане – 44 70 00 в “Общинска банка” АД-Бургас, всеки работен ден в срок до 28.09.2014 г. включително.
       
Депозитите за участие да се внесат по банков път до 12ч. на 28.09.2014 г. включително по IBAN сметка на Община-Бургас, № BG 89 SOMB 9130 3323 9965 01, банков идентификационен код BIC / SOMBBGSF при “Общинска банка” АД-Бургас.
       
Срок и място за подаване на предложенията за участие в търговете - в офиса на КППЧП всеки работен ден до 17ч. на 28.09.2014г. включително.
Допълнителна информация на тел. /056/ 840 664

Последни новини