Съобщение на Община Бургас


Община Бургас съобщава :

В Държавен вестник бр.33 от 25.04.2017г. са обнародвани :

- Решение № 24-11/28.02.17г. на Общински съвет Бургас за одобряване изменение на Подробен устройствен план – план за улична регулация /ПУП-ПУР/ на обслужваща улица с о.т.220- о.т.221- о.т.224 по плана на с.Маринка, Община Бургас, с което улично-регулационните граници на обслужващата улица се провеждат по имотните граници на ПИ с идентификатори 47202.2.1, 47202.2.2, 47202.2.3 и се осигурява транспортен достъп до ПИ с идентификатор 47202.2.4 по КК на с.Маринка, Община Бургас ;

- Решение № 24-12/28.02.17г. на Общински съвет Бургас за одобряване на : 1.Изменение на Подробен устройствен план – План за регулация /ПУП-ПР/ за УПИ VII - 5, отреден – „за инфраструктура“, ПИ с идентификатор 07079.12.784 по КК на гр.Бургас, местност „Неравното“ /бивша местност „Кабата“/, кв.Ветрен, гр.Бургас и подробен устройствен план - план за улична регулация /ПУП-ПУР/ за утвърждаване на трасе на нова обслужваща улица с о.т.108 – o.т.108а - о.т.108г – о.т.108д – о.т.108е, в предвидено разширение на населеното място, в устройствена зона 1/Жм, кв.Ветрен, гр.Бургас ; 2.Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ с идентификатор 07079.12.787 по КК на гр.Бургас, местност „Неравното“ / бивш ПИ 023003, бивша местност „Кабата“/, кв.Ветрен, гр.Бургас, с който за имота се обособява нов УПИ ХV-787, с отреждане „за жилищно строителство“, със свободно застрояване, разположено на нормативни отстояния от регулационните граници, с устройствени показатели в съответствие с предвижданията на ОУП за устройствена зона 1/Жм: Пл.застр. до 30%, Кинт до 1.0, П озел. мин.60%, височина до 10м., описани в матрица и таблица, с приложена редукция 10.74% ;

- Решение № 24-16/28.02.17г. на Общински съвет Бургас за одобряване изменение на Подробен устройствен план /ПУП/, план за улична регулация /ПУР/ на УПИ L, кв.54 /ПИ ид.07079.30.925 по КК на гр.Бургас/, УПИ IX, кв.54 /ПИ ид.07079.30.458 по КК на гр.Бургас/ и УПИ IV-915, кв.54 /ПИ ид.07079.30.915 по КК на гр.Бургас/ по плана на кв.Крайморие, с който се променят бордюрните линии на улица по о.т. 204 – о.т.206, провежда се нова обслужваща улица от о.т.206 - о.т.206а – о.т.206b – о.т.206c – о.т.206d – о.т.206е за осигуряване на транспортен достъп до бъдещ  обект „Защитена лодкостоянка в акваторията северно от кв.54 и североизточно от ПИ 07079.10.623 по КК, в кв.Крайморие“, изменят се част от северната регулационна граница на УПИ IV-915 и на УПИ IX „за озеленяване“, обособяват се нов квартал 54А, с нов УПИ L, отреден „за озеленяване“ и УПИ I-65, УПИ II-228 и УПИ III-229, нов квартал 54Б, с УПИ IV-915, УПИ VI-210, УПИ VII-209, УПИ VIII-195 и УПИ IX – отреден „за озеленяване“ и УПИ LIII, отреден „за озеленяване“, в кв.54 ;

- съобщение за изработен проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за утвърждаване на трасе външно електрозахранване на базова станция на „Мобилтел“ – ЕАД, разположена в ПИ пл.№ 096025, м.Брястовска река, в землището на с.Изворище, община Бургас, от съществуващ ТП в имот пл.№ 096001, преминаващо през имот с пл.№ 096028, до базова станция в имот пл.№ 096025 по КВС на землище на с.Изворище.

Последни новини