Местна инициативна рибарска група Бургас – Камено организира информационен ден


Информационният ден ще се проведе на 29. 01.2020 г. (сряда) в офиса на МИРГ Бургас - Камено в Бургас, комплекс "Меден рудник", ЦАО "Възраждане".

Програма на събитието

10.30 часа - представяне на процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-4.042 "Продуктивни инвестиции в аквакултурите на територията на МИРГ Бургас - Камено".

Допустими кандидати по мярката са: микро, малки и средни предприятия, регистрирани като производители на риба и други водни организми по реда на чл. 25 ЗРА и чл. 137 ЗВМД.

14.00 часа - представяне на процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-4.041 "Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки на територията на МИРГ Бургас - Камено".

Допустими кандидати по мярката са Община Бургас и Община Камено, както и еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.

Повече информация можете да намерите на сайта на МИРГ Бургас-Камено http://flag-burgas.org/

Последни новини