Общинският съвет прие мерки в помощ на бизнеса по време на частичния локдаун

Снимка: Морски вести


Местният парламент в Бургас гласува единодушно предложението на общинските съветници Станимир Апостолов и д-р Георги Митев от СДС и прие мерки за защита на гражданите и бизнеса за справяне с икономическите последици по време на частичния локдаун.

„Това е възможното, което можем да направим като общински съветници за бизнеса и гражданите на Бургас”, заяви Станимир Апостолов, който е и зам.-председател на ОбС.  В докладната бе добавен   периодът на удължаване на противоепидемичните мерки, посочен в  заповедта на министъра на здравеопазването от 18-и декември. ОбС гласува решенията в докладната да влязат в сила с предварително изпълнение.

Те включват следното:

Освобождаване от заплащане на такса за пазари, тържища, тротоари, площади, улични платна, панаири и терени с друго предназначение по Раздел I, Приложение 3 и цена на услугите за събиране, транспортиране и депониране на битови отпадъци от преместваеми обекти по Приложение № 8 лица, в полза на които е издадено разрешение за поставяне на обекти по чл.56 от ЗУТ, както и собствениците на обекти по отм. чл. 120, ал. 4 от ППЗТСУ (Приложение № 7 от Наредбата за администриране на местни такси и цени на услуги на територията на община Бургас) и които са затворени на основание заповедта на МЗ във връзка с противоепидемичните мерки .

Освобождаване  от заплащане на наемни цени търговци и сдружения с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза – наематели на обекти, собственост на Община Бургас и общинските еднолични търговски дружества за времето,   в което са затворени на основание заповедта на МЗ във връзка с противоепидемичните мерки.

Целта на докладната е да помогне на бизнеса в тежките месеци от COVID-19 пандемията.

Последни новини