Глобите към Община Бургас може да бъдат заплащани по електронен път


Община Бургас продължава да работи в посока разширяване предлаганите онлайн услуги за по-голямо удобство на гражданите, спестяване на време и средства при пътуване до администрацията. От 01.01.2021 г. глобите към Общината ще може да се заплащат по електронен път.

За да се заплати ФИШ по електронен път, гражданите трябва да имат профил в Системата за сигурно електронно връчване, поддържана и администрирана от Държавна агенция "Електронно управление". През портала за достъп до електронни административни услуги www.egov.bg се заявява услуга № 9000 - Заявление за заплащане на глоба по електронен път. Глобите ще се заплащат през Системата за е-плащане на Държавна агенция "Електронно управление".

Заплащането става при спазване на следния ред:

Направете профил в Системата за сигурно електронно връчване www.edelivery.egov.bg Профил в Системата се създава с облачен или физически електронен подпис или с ПИК на НОИ;
Достъпвате www.egov.bg, избирате услуга № 9000 Заявление за заплащане на глоба по електронен път;
Попълвате необходимите данни и изпращате заявлението;
В Системата за сигурно електронно връчване ще получите съобщение за дължимо плащане към Община Бургас;
През Системата за сигурно електронно връчване избирате бутон "Плати задължения"
Заплащате задължението по електронен път

От началото на 2020 г. Общината е присъединена към "Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги" и предоставя възможност за заявяване на електронни административни услуги, както и възможност за плащане по електронен път. Достъпът до услугите става през Единния портал за достъп до електронни административни услуги поддържан от Държавна агенция "Електронно управление".

Последни новини