ВАС: Законно е Росенец да бъде вписан като защитена плажна ивица

Снимка: Интернет


Върховният административен съд остави в сила определението на Бургаския административен съд от 8 януари 2021 г. по административно дело № 46 от 2021 г. С него е отказано спиране на предварително изпълнение на заповед № 18 – 10703 от 5 ноември 2020 г. на началника на Служба  „Геодезия, картография и кадастър“ в Бургас за изменение на кадастралната карта и регистри, както и вписване на ивицата на Росенец като “крайбрежна плажна ивица” с трайно предназначение на територията като “защитена”, съобщиха от ВАС.

Административно дело № 1779 от 2021 г. беше образувано във ВАС по частна жалба на „Стрейтлайн“ АД.

„Изложените доводи в частната жалба касаят евентуални неудобства за оспорващото дружество при стопанисване на сградите, които не съставляват „значителни или трудно поправими вреди“ и не попадат в приложното поле на горецитираната разпоредба“, е мнението на върховните съдии. Освен това, липсват доводи и доказателства за размера на евентуалните вреди, с оглед преценката за тяхната "значителност". Следва да се има предвид и характера на оспорената заповед, с която не се засягат пряко права и законни интереси на оспорващото дружество,тъй като изменението на кадастралната карта и кадастрални регистър е с констативно, а не с конститутивно действие. Поради тези обстоятелства се налага изводът за неоснователност на частната жалба", посочват от съда.

Определението на ВАС е окончатено. /Монитор/

Последни новини