Съобщение на Община Бургас

                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                            З А П О В Е Д

                                                                                                                                                                                                                         № 2587/14.09.2021 г.

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 37, ал. 1 и ал.2, и чл. 61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет – Бургас и в изпълнение на Решения на Общински съвет – Бургас, приети по т.30 и т.31 от дневния ред на проведеното на 14.04.2021 г. заседание (Протокол № 21),

О Т К Р И В А М :

Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва:

На основание Решение на Общински съвет – Бургас, прието по т.30 от дневния ред на проведеното на 14.04.2021 г. заседание (Протокол № 21):

1.1. Поземлен имот с идентификатор 47202.503.104 по КККР на с. Маринка, с площ 1297 кв. метра, при граници: 47202.503.105, 47202.503.106, 47202.503.107, 47202.503.235, 47202.503.98, 47202.503.198, 47202.503.103, съответстващ на поземлен имот с пл. №104, находящ се в кадастрален район 501 по плана на новообразуваните имоти (ПНИ) на с.о. „Черниците-училищното“, земл. с. Маринка, община Бургас, целият с площ 1297 кв. метра, актуван с Акт №8932/06.03.2018г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена 31 260 (тридесет и една хиляди двеста и шестдесет) лева и стъпка за наддаване в размер на 1563 (хиляда петстотин шестдесет и три) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 3126,00 (три хиляди сто двадесет и шест) лева и цена на тръжната документация - 62,52 (шестдесет и два лв. и петдесет и две ст.) лева, без ДДС.

1.2. поземлен имот с идентификатор 47202.503.123 по КККР на с. Маринка, с площ 514 кв. метра, при граници: 47202.503.322, 47202.503.238, 47202.503.124, 47202.503.237, 47202.503.122, съответстващ на поземлен имот с пл. №123, находящ се в кадастрален район 501 по ПНИ на с.о. „Черниците-училищното“, земл. с. Маринка, община Бургас, целият с площ 514 кв. метра, актуван с Акт №8933/06.03.2018г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена 12 400 (дванадесет хиляди и четиристотин) лева и стъпка за наддаване в размер на 620,00 (шестстотин и двадесет) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 1240,00 (хиляда двеста и четиридесет) лева и цена на тръжната документация - 50,00 (петдесет) лева, без ДДС.

1.3. Поземлен имот с идентификатор 47202.503.124 по КККР на с. Маринка, с площ 712 кв. метра, при граници: 47202.503.238, 47202.7.148, 47202.503.236, 47202.503.237, 47202.503.123, съответстващ на поземлен имот с пл. №124, находящ се в кадастрален район 501 по ПНИ на с.о. „Черниците-училищното“, земл. с. Маринка, община Бургас, целият с площ 712 кв. метра, актуван с Акт №8934/06.03.2018г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена 17 200 (седемнадесет хиляди и двеста) лева и стъпка за наддаване в размер на 860,00 (осемстотин и шестдесет) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 1720,00 (хиляда седемстотин и двадесет) лева и цена на тръжната документация - 50,00 (петдесет) лева, без ДДС.

1.4. Поземлен имот с идентификатор 47202.503.134 по КККР на с. Маринка, с площ 747 кв. метра, при граници: 47202.503.136, 47202.503.135, 47202.503.241, съответстващ на поземлен имот с пл. №134, находящ се в кадастрален район 501 по ПНИ на с.о. „Черниците-училищното“, земл. с. Маринка, община Бургас, целият с площ 747 кв. метра, актуван с Акт №8937/06.03.2018г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена          18 100 (осемнадесет хиляди и сто) лева и стъпка за наддаване в размер на 905,00 (деветстотин и пет) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 1810,00 (хиляда осемстотин и десет) лева и цена на тръжната документация - 50,00 (петдесет) лева, без ДДС.

1.5. Поземлен имот с идентификатор 47202.503.136 по КККР на с. Маринка, с площ 804 кв. метра, при граници: 47202.503.137, 47202.7.144, 47202.503.135, 47202.503.241, 47202.503.134, съответстващ на поземлен имот с пл. №136, находящ се в кадастрален район 501 по ПНИ на с.о. „Черниците-училищното“, земл. с. Маринка, община Бургас, целият с площ 804 кв. метра, актуван с Акт №8938/06.03.2018г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена 19 400 (деветнадесет хиляди и четиристотин) лева и стъпка за наддаване в размер на 970,00 (деветстотин и седемдесет) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 1940,00 (хиляда деветстотин и четиридесет) лева и цена на тръжната документация - 50,00 (петдесет) лева, без ДДС.

1.6. Поземлен имот с идентификатор 47202.503.137 по КККР на с. Маринка, с площ 750 кв. метра, при граници: 47202.503.138, 47202.7.144, 47202.503.136, 47202.503.241, съответстващ на поземлен имот с пл. №137, находящ се в кадастрален район 501 по ПНИ на с.о. „Черниците-училищното“, земл. с. Маринка, община Бургас, целият с площ 750 кв. метра, актуван с Акт №8939/06.03.2018г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена 18 100 (осемнадесет хиляди и сто) лева и стъпка за наддаване в размер на 905,00 (деветстотин и пет) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 1810,00 (хиляда осемстотин и десет) лева и цена на тръжната документация - 50,00 (петдесет) лева, без ДДС.

1.7. Поземлен имот с идентификатор 47202.503.138 по КККР на с. Маринка, с площ 1109 кв. метра, при граници: 47202.7.337, 47202.7.144, 47202.503.241, 47202.503.137, съответстващ на поземлен имот с пл. №138, находящ се в кадастрален район 501 по ПНИ на с.о. „Черниците-училищното“, земл. с. Маринка, община Бургас, целият с площ 1109 кв. метра, актуван с Акт №9519/01.04.2021г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена 26 700 (двадесет и шест хиляди и седемстотин) лева и стъпка за наддаване в размер на 1335,00 (хиляда триста тридесет и пет) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 2670,00 (две хиляди шестстотин и седемдесет) лева и цена на тръжната документация - 53,40 (петдесет) лева, без ДДС.

1.8. Поземлен имот с идентификатор 47202.503.198 по КККР на с. Маринка, с площ 682 кв. метра, при граници: 47202.503.103, 47202.503.104, 47202.503.98, 47202.503.99, 47202.503.100, 47202.503.234, съответстващ на поземлен имот с пл. №198, находящ се в кадастрален район 501 по ПНИ на с.о. „Черниците-училищното“, земл. с. Маринка, община Бургас, целият с площ 683 кв. метра, актуван с Акт №9520/01.04.2021г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена 16 500 (шестнадесет хиляди и петстотин) лева и стъпка за наддаване в размер на 825,00 (осемстотин двадесет и пет) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 1650,00 (хиляда шестстотин и петдесет) лева и цена на тръжната документация - 50,00 (петдесет) лева, без ДДС.

1.9. Поземлен имот с идентификатор 47202.503.201 по КККР на с. Маринка, с площ 361 кв. метра, при граници: 47202.503.241, 47202.503.242, съответстващ на поземлен имот с пл. №201, находящ се в кадастрален район 501 по ПНИ на с.о. „Черниците-училищното“, земл. с. Маринка, община Бургас, целият с площ 361 кв. метра, актуван с Акт №8940/06.03.2018г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена 8 700 (осем хиляди и седемстотин) лева и стъпка за наддаване в размер на 435,00 (четиристотин тридесет и пет) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 870,00 (осемстотин и седемдесет) лева и цена на тръжната документация - 50,00 (петдесет) лева, без ДДС.

1.10. Поземлен имот с идентификатор 47202.503.314 по КККР на с. Маринка, с площ 400 кв. метра, при граници: 47202.503.64, 47202.503.231, 47202.503.63, 47202.503.230, съответстващ на поземлен имот с пл. №314, находящ се в кадастрален район 501 по ПНИ на с.о. „Черниците-училищното“, земл. с. Маринка, община Бургас, целият с площ 400 кв. метра, актуван с Акт №8941/06.03.2018г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена 9 640 (девет хиляди шестстотин и четиридесет) лева и стъпка за наддаване в размер на 482,00 (четиристотин осемдесет и два) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 964,00 (деветстотин шестдесет и четири) лева и цена на тръжната документация - 50,00 (петдесет) лева, без ДДС.

1.11. Поземлен имот с идентификатор 47202.503.315 по КККР на с. Маринка, с площ 1049 кв. метра, при граници: 47202.503.73, 47202.503.329, 47202.503.77, 47202.503.231, 47202.503.70, 47202.503.71, 47202.503.72, съответстващ на поземлен имот с пл. №315, находящ се в кадастрален район 501 по ПНИ на с.о. „Черниците-училищното“, земл. с. Маринка, община Бургас, целият с площ 1050 кв. метра, актуван с Акт №8942/06.03.2018г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена 25 300 (двадесет и пет хиляди и триста) лева и стъпка за наддаване в размер на 1265,00 (хиляда двеста шестдесет и пет) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 2530,00 (две хиляди петстотин и тридесет) лева и цена на тръжната документация - 50,60 (петдесет лв. и шестдесет ст.) лева, без ДДС.

1.12. Поземлен имот с идентификатор 47202.503.317 по КККР на с. Маринка, с площ 416 кв. метра, при граници: 47202.503.197, 47202.503.235, 47202.503.91, 47202.503.90, 47202.503.319, съответстващ на поземлен имот с пл. №317, находящ се в кадастрален район 501 по ПНИ на с.о. „Черниците-училищното“, земл. с. Маринка, община Бургас, целият с площ 416 кв. метра, актуван с Акт №8943/06.03.2018г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена 10 030 (десет хиляди и тридесет) лева и стъпка за наддаване в размер на 501,50 (петстотин и един лв. и петдесет ст.) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 1003,00 (хиляда и три) лева и цена на тръжната документация - 50,00 (петдесет) лева, без ДДС.

1.13. Поземлен имот с идентификатор 47202.503.322 по КККР на с. Маринка, с площ 576 кв. метра, при граници: 47202.503.241, 47202.503.125, 47202.503.238, 47202.503.123, 47202.503.122, 47202.503.121, съответстващ на поземлен имот с пл. №322, находящ се в кадастрален район 501 по ПНИ на с.о. „Черниците-училищното“, земл. с. Маринка, община Бургас, целият с площ 576 кв. метра, актуван с Акт №8945/06.03.2018г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена 13 900 (тринадесет хиляди и деветстотин) лева и стъпка за наддаване в размер на 695,00 (шестстотин деветдесет и пет) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 1390,00 (хиляда триста и деветдесет) лева и цена на тръжната документация - 50,00 (петдесет) лева, без ДДС.

1.14. Поземлен имот с идентификатор 47202.503.323 по КККР на с. Маринка, с площ 1358 кв. метра, при граници: 47202.503.132, 47202.503.135, 47202.7.145, 47202.7.146, 47202.503.129, 47202.503.241, 47202.503.128, 47202.503.130, 47202.503.131, съответен на поземлен имот с пл. №323, находящ се в кадастрален район 501 по ПНИ на с.о. „Черниците-училищното“, земл. с. Маринка, община Бургас, целият с площ 1358 кв. метра, актуван с Акт №8946/06.03.2018г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена           32 700 (тридесет и две хиляди и седемстотин) лева и стъпка за наддаване в размер на 1635,00 (хиляда шестстотин тридесет и пет) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 3270,00 (три хиляди двеста и седемдесет) лева и цена на тръжната документация - 65,40 (шестдесет и пет лв. и четиридесет ст.) лева, без ДДС.

На основание Решение на Общински съвет – Бургас, прието по т.31 от дневния ред на проведеното на 14.04.2021 г. заседание (Протокол № 21):

2.1. Поземлен имот с идентификатор 07079.13.1922 по КККР на гр. Бургас, с площ 346 кв. метра, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих, при граници: 07079.13.1923, 07079.13.130, 07079.13.1938, 07079.13.1921, съответстващ на поземлен имот №507759 по Карта на възстановената собственост на земл. кв. Банево, гр. Бургас, находящ се в м. Мочурът, актуван с Акт №8568/10.11.2016г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена 15 400 (петнадесет хиляди и четиристотин) лева и стъпка за наддаване в размер на 770,00 (седемстотин и седемдесет) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 1540,00 (хиляда петстотин и четиридесет) лева и цена на тръжната документация – 50,00 (петдесет) лева, без ДДС.

2.2. Поземлен имот с идентификатор 07079.13.1923 по КККР на гр. Бургас, с площ 372 кв. метра, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих, при граници: 07079.13.1924, 07079.13.130, 07079.13.1938, 07079.13.1922, съответстващ на поземлен имот №507760 по Карта на възстановената собственост на землище кв. Банево, гр. Бургас, находящ се в м. Мочурът, актуван с Акт №8569/10.11.2016г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена          16 500 (шестнадесет хиляди и петстотин) лева и стъпка за наддаване в размер на 825,00 (осемстотин двадесет и пет) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 1650,00 (хиляда шестстотин и петдесет) лева и цена на тръжната документация – 50,00 (петдесет) лева, без ДДС.

2.3. Поземлен имот с идентификатор 07079.13.1926 по КККР на гр. Бургас, с площ 1107 кв. метра, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих, при граници: 07079.13.1927, 07079.13.130, 07079.13.1938, 07079.13.1925, съответстващ на поземлен имот №507763 по Карта на възстановената собственост на землище кв. Банево, гр. Бургас, находящ се в м. Мочурът, актуван с Акт №8570/10.11.2016г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена           53 000 (петдесет и три хиляди) лева и стъпка за наддаване в размер на 2650,00 (две хиляди шестстотин и петдесет) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 5300,00 (пет хиляди и триста) лева и цена на тръжната документация – 106,00 (сто и шестдесет) лева, без ДДС.

2.4. Поземлен имот с идентификатор 07079.13.1927 по КККР на гр. Бургас, с площ 1131 кв. метра, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих, при граници: 07079.13.1928, 07079.13.130, 07079.13.1938, 07079.13.1926, съответстващ на поземлен имот №507764 по Карта на възстановената собственост на землище кв. Банево, гр. Бургас, находящ се в м. Мочурът, актуван с Акт №8571/10.11.2016г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена           54 100 (петдесет и четири хиляди и сто) лева и стъпка за наддаване в размер на 2705,00 (две хиляди седемстотин и пет) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 5410,00 (пет хиляди четиристотин и десет) лева и цена на тръжната документация – 108,20 (сто и осем лв. и двадесет ст.) лева, без ДДС.

2.5. Поземлен имот с идентификатор 07079.13.1928 по КККР на гр. Бургас, с площ 711 кв. метра, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих, при граници: 07079.13.1929, 07079.13.130, 07079.13.1927, 07079.13.1938, съответстващ на поземлен имот №507765 по Карта на възстановената собственост на землище кв. Банево, гр. Бургас, находящ се в м. Мочурът, актуван с Акт №8572/10.11.2016г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена           32 500 (тридесет и две хиляди и петстотин) лева и стъпка за наддаване в размер на 1625,00 (хиляда шестстотин двадесет и пет) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 3250,00 (три хиляди двеста и петдесет) лева и цена на тръжната документация – 65,00 (шестдесет и пет) лева, без ДДС.

2.6. Поземлен имот с идентификатор 07079.13.1929 по КККР на гр. Бургас, с площ 211 кв. метра, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих, при граници: 07079.13.1930, 07079.13.130, 07079.13.1928, 07079.13.1938, съответстващ на поземлен имот №507766 по Карта на възстановената собственост на землище кв. Банево, гр. Бургас, находящ се в м. Мочурът, актуван с Акт №8573/10.11.2016г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена 8 300 (осем хиляди и триста) лева и стъпка за наддаване в размер на 415,00 (четиристотин и петнадесет) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 830,00 (осемстотин и тридесет) лева и цена на тръжната документация – 50,00 (петдесет) лева, без ДДС.

2.7. Поземлен имот с идентификатор 07079.13.1930 по КККР на гр. Бургас, с площ 191 кв. метра, при граници: 07079.13.1931, 07079.13.130, 07079.13.1938, 07079.13.1929, съответен на поземлен имот №507767 по Карта на възстановената собственост на землище кв. Банево, гр. Бургас, находящ се в м. Мочурът, актуван с Акт №8574/10.11.2016г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена 7 500 (седем хиляди и петстотин) лева и стъпка за наддаване в размер на 375,00 (триста седемдесет и пет) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 750,00 (седемстотин и петдесет) лева и цена на тръжната документация – 50,00 (петдесет) лева, без ДДС.

Утвърждавам тръжна документация за участие в търга, както следва: заявление за участие в търг /приложение № 1/, декларация /приложение № 2/, договор - проект /приложение № 3/, наддавателно предложение /приложение № 4/, скица на имота, заповед за откриване на процедура за провеждане на публичен търг.

Търгът да се проведе на 06.10.2021 г., от 10:00 часа, в сградата на Община Бургас, на ул. „Александровска” № 26, ет.1, зала № 1.

Определените размери на депозити за участие в тръжната процедура, следва да бъдат внесени по банкова сметка на Община Бургас, при „Общинска банка” АД, клон Бургас – BIC SOMBBGSF, IBAN BG89SOMB91303323996501.

Определените цени на тръжната документация за търга следва да бъдат внесени в касата на Община Бургас, находяща се в Центъра за административно обслужване /ЦАО/, невъзстановими след приключване на процедурата за съответния търг.

Документацията за участие в търга се закупува в ЦАО на Община Бургас, на ул. „Александровска” №26, всеки работен ден от 08.30 до 17.15 часа.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в търга е до 16:00 часа на 04.10.2021 година.

Заявления за участие в търга се подават в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост, върху които се изписва точното наименование на физическото/юридическото лице, съответно неговия ЕИК, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.

Крайният срок за приемане на заявления за участие в търга е до 16:00 часа на 05.10.2021 година.

При обявяване на търга за непроведен, повторен търг да се проведе на 13.10.2021г., от 10.00 часа, в сградата на Община Бургас, на ул.„Александровска” № 26, ет.1, зала №1.

Нови заявления за участие в повторния търг могат да се подават в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, в запечатан непрозрачен плик, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в повторния търг е до 16:00 часа на 11.10.2021 година.

В новото заявление за участие кандидатите имат право да заявят, че ще се ползват от подадените с първото заявление документи, като следва да заплатят отново депозит за участие в търга.

Крайният срок за приемане на заявленията за участие в повторния търг е до 16.00 часа на 12.10.2021 година.

Допълнителна информация: тел. 056/907 223 – Катерина Сидерова.

Съобщение за провеждането на търга да се публикува в един местен ежедневник и да се обяви на таблото на сградата на Община Бургас.

Настоящата заповед да се връчи на Директора на дирекция „Управление на общинската собственост” при Община Бургас и на Председателя на Тръжната комисия, за изпълнение.


ДИМИТЪР НИКОЛОВ

Кмет на Община Бургас

Последни новини