Няма увредени растителни видове на морски плаж «Алепу»

Снимка: Морски вести


В РИОСВ - Бургас е постъпил сигнал за паркиран автомобил  по плажната ивица в южната част на морски плаж „Алепу“ в землището на Созопол.

От Инспекцията са потърсили незабавно съдействие от Районно управление  - Созопол, предвид правомощията им за установяване самоличността на лица, прилагане на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, както и в качеството им на контролен орган по местонахождение. С писмо, РИОСВ - Бургас са изискали резултатите от тяхната проверка с цел предприемане на дейности при необходимост по реда на екологичното законодателство.

На място е извършена и проверка от експерт на РИОСВ - Бургас, предвид статута на морския плаж, като защитена зона и защитена територия, последната обхващаща част от него.

Проверката установи следи от преминаване на моторно превозно средство върху плажната ивица с дължина около 60м. Следите са извън границата на защитената територия - природна забележителност „Пясъчни дюни в м. „Алепу“, но попадат в границите на защитена зона „Ропотамо“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, уточниха от екоинспекцията.

Заснети са координатни точки на следите и са съпоставени с цифровата информация в РИОСВ-Бургас, включително модели за разпространение на дюнни природни местообитания по Черноморското крайбрежие. Установи се, че следите преминават през картирани дюни в Защитена зона „Ропотамо“ за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна.

От преминаването на автомобила през пясъчните дюни не са установени увредени растителни видове, за която режимът определен със заповедта за обявяване на ЗЗ „Ропотамо“ предвижда санкциониране от РИОСВ- Бургас по реда на Закона за биологичното разнообразие.

С оглед предотвратяване на нарушения, свързани с навлизане на моторни превозни средства в границата на природна забележителност „Пясъчни дюни в м. „Алепу“, РИОСВ - Бургас отново ще постави информационни табели, означаващи защитената територия и указващи забранителния режим, определен със заповедта за обявяването ѝ.

Последни новини