РИОСВ спря изграждането на глемпинг в „Алепу“

Снимка: Морски вести


На 01.07.2022 г. от експерти на РИОСВ-Бургас е извършена проверка, във връзка със публикации в социалните мрежи за извършване на монтажни дейности в м.“Алепу“, поземлен имот с идентификатор 67800.49.36 по КК на гр. Созопол.

Констатирано е, че в имота са разположени 15 бр. дървени скари. Същият е ограден с дървена ограда с височина около 50 см, която навлиза и в съседен от север имот с идентификатор 67800.49.6 по КК на гр. Созопол, изключителна държавна собственост, вид територия Защитена, НТП Крайбрежна плажна ивица. Навлизането в територията на плажа попада в картирани сиви дюни, съгласно приетата специализирана карта по Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.

След проверка в информационната система за Натура 2000, поместена на интернет сайта на Министерството на околната среда и водите е констатирано, че имотът не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии. Попада в защитена зона с код BG0001001 „Ропотамо” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1042/17.12.2020г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр.19/05.03.2021г.), изменена (увеличение на площта) с Решение на Министерски съвет № 564 от 30.07.2021г. (обн., ДВ, бр.64/03.08.2021г.) и в защитена зона с код BG0002041 „Комплекс Ропотамо” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-82/03.02.2009г. на министъра на околната среда и водите (обн, ДВ, бр.14/2009г.)

На 13.05.2022 г. в РИОСВ-Бургас е внесено уведомление за инвестиционно предложение „Разполагане на преместваеми обекти в поземлен имот с идентификатор 67800.49.36 по КК на гр. Созопол, община Созопол”, с възложител „ЕКО КЕМП ПАРАДАЙС” ЕАД. Съгласно представената информация, в имота се предвижда разполагане на 15 бр. дървени декинги  с цел поставяне на палатки за отдаване под наем за еко къмпингуване, както и контейнер за охрана, и санитарни контейнери с тоалетни, мивки, душове.

С писмо от 01.06.2022 г., директорът на РИОСВ-Бургас е определил, че инвестиционното предложение попада в обхвата на Приложение 2, към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на Закона за опазване на околната среда и съгласно чл. 81, ал. 1, т. 2 от същия подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието на околната среда (ОВОС), както и в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на горе цитираните защитени зони по реда на чл. 31, ал. 4, във връзка с чл. 31, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие и дава указания за последващи действия за провеждане на съвместната процедура.

До датата на извършената проверка от „ЕКО КЕМП ПАРАДАЙС”ЕАД не са предприети действия за продължаване на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на горе цитираните защитени зони, респективно няма произнасяне от Директора на РИОСВ-Бургас с влязъл в сила краен административен акт, издаден по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и при спазване на специалните разпоредби на Закона за биологично разнообразие.

След проверка в администрацията на Община Созопол се установи, че не е издавано Разрешение за поставяне на преместваеми обекти от главния архитект на общината.

На „ЕКО КЕМП ПАРАДАЙС” ЕАД със Заповед на директора на РИОСВ-Бургас е наложена принудителна административна мярка (ПАМ) - спиране на извършваните дейности, до провеждане на регламентираните процедури и влязъл в сила краен административен акт по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и глава втора, раздел V от Закона за биологичното разнообразие и акт за установеното административно нарушение.

Последни новини