Сигнал за насипани земни маси в къмпинг „Градина“

Снимка: РИОСВ-Бургас


Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - Бургас е извършила проверка по постъпил сигнал на 06.01.2024 г. (събота) за насипани земни маси в района на къмпинг „Градина”.

На място е установено, че са внесени, насипани и разстлани земни маси, примесени със строителни отпадъци в част от засегнатата територия. При проверката не са открити лица, движение на техника и/или извършване на дейности.

Поземлените имоти, предмет на проверката, не са в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Попадат в защитена зона по Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място) „Бакърлъка” за опазване на дивите птици и в защитена зона BG0000146 „Плаж Градина – Златна рибка” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Съгласно общодостъпната кадастрално-административна информационна система на Агенция по геодзия, картография и кадастър, поземлените имоти са общинска и държавна публична собственост.

От РИОСВ-Бургас са изпратили информация с констатациите от проверката, на Община Созопол и Областна администрация – Бургас, за предприемане на действия по компетентност, за които писмено да уведомят инспекцията.

Последни новини