Нов Колективен трудов договор за общинските социални работници

Новият колективен трудов договор на служителите в социалните заведения към община Бургас бе подписан днес. Документът урежда трудовите и осигурителните взаимоотношения между Общината и служителите в осем социални звена - Домашен социален патронаж, Дом за стари хора "Цвета и Ана Върбанови", Защитено жилище за хора в риск, за хора с умствена изостаналост, Център за социална рехабилитация на хора със зрителни увреждания, Обединено счетоводство за обслужване на социални заведения, Дом за деца, лишени от родителски грижи "Александър Георгиев Коджакафалията".

В новия двугодишен КТД са договорени въпросите, свързани с трудовата заетост и професионалната квалификация; работното време, почивките и отпуските; трудовите възнаграждения и обезщетения; здравословните и безопасни условия на труд; социално-битовото осигуряване; работното облекло; условията за синдикална дейност. 


Документът бе подписан без възражения и от двете страни, представлявани съответно от заместник-кмета по здравеопазване д-р Лорис Мануелян и председателите на синдикалните организации Румяна Колева и Николай Димитров.

Новият КТД е изготвен в резултат на успешен диалог между администрацията и синдикатите, като е намерен балансът между изискванията на социалните работници и бюджетните възможности на Общината, заяви при подписването д-р Мануелян.

 

 

Последни новини