Последен срок за местните данъци


Краят на ноември е последния срок за плащане на вноска за местен данък без начисляване на лихва, припомнят от общинската администрация. 

Данъкът върху недвижимите имоти и таксата битови отпадъци се заплащат на четири равни вноски през годината: до 31 март (за 2010-та до 30 април), до 30 юни, до 30 септември и до 30 ноември. За данъка върху превозните средства вноските са две: до 31 март и до 30 септември.

Патентният данък също се заплаща на четири вноски: до 31 януари, до 30 април, до 31 юли, до 31 октомври. След изтичане на тези срокове, върху всяка вноска се начислява лихва, която към момента е десет пункта над основния лихвен процент на БНБ.

Дирекция "Местни приходи от данъци, такси и реклама" при община Бургас обработва касови плащания за местни данъци и такса битови отпадъци. За неплатени задължения от минали години и за просрочени вноски за текущата година се издават актове и се изпращат покани за доброволно изпълнение. Връчването на документи на задължени лица, които не са открити на посочения от тях адрес, се извършва чрез съобщения в сайта от Общината.

За просрочените вземания се предприемат действия за принудително събиране.

Последни новини