Екоинспектори проверяват пречиствателната станция в Царево


Екоинспектори извършиха проверка с пробовземане за физико-химичен анализ на отпадъчни води на изход от Пречиствателната станция в Царево за установяване на възможни превишения на индивидуалните емисионни ограничения, определени в разрешителното за заустване. 

Инспекцията бе във връзка с резултатите от анализ на микробиологичните показатели, извършен от Регионалната здравна инспекция /РЗИ/, на водите на Попския плаж в Царево, при който е установено отклонение от нормите за качество на водите за къпане.

В ПСОВ-Царево е включено механично и биологично пречистване на отпадъчните води Царево, в.с. "Оазис" и къмпинг "Арапя". Отпадъчните води на изход ПСОВ "Царево" се заустват в р. Попска.  

При проверките през август 2010 г. е констатирано, че пречистените отпадъчни води на изход ПСОВ-Царево не отговарят на нормите по показателите общ фосфор, химична потребност от кислород, биологична потребност от кислороди общ азот, за което на Община Царево беше наложена текуща месечна санкция в размер на 1 470 лева. Санкцията е  отменена през ноември 2010 г. след  повторно пробонабиране, а извършената проверка през първото полугодие на 2011 г.  показва, че няма превишения.

Взети са проби за физико-химичен анализ и от водите на река Попска преди устието. След изготвяне на анализа на пробите от Регионална лаборатория-Бургас в случай на отклонения от нормите ще бъде наложена текуща месечна санкция за обекта.

Последни новини