Община Бургас обяви търгове с тайно наддаване за продажба на имоти


На основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.51 от Наредбата
за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи и решения на Общински съвет – Бургас, Община Бургас открива процедури за провеждане на търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва:

1. Имот - частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот XI в кв. 5 по плана на с.Димчево, Община Бургас, с площ 724 кв.м., отреден за жилищно строителство, с начална тръжна цена 24 200 лв. без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 1 210 лв. без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура – 2 420 лв. Цена на тръжната документация – 50 лв. без ДДС – Заповед № 3034/22.12.2011 г.

2. Имот - частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот IX  в кв. 25 по плана на с. Твърдица, Община Бургас, с площ 707 кв.м., отреден за жилищно строителство, с начална тръжна цена 14 900 лв. без ДДС и стъпка за наддаване  в размер на 745 лв. без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура – 1 490 лв. Цена на тръжната документация – 50 лв. без ДДС – Заповед № 3032/22.12.2011 г.

3. Имот - частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот XV  в кв.16 по плана на с. Твърдица, Община Бургас, с площ 1 193 кв.м., отреден за жилищно строителство, с начална тръжна цена 25 300 лв. без ДДС и стъпка за
наддаване  в размер на 1 265 лв. без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура – 2 530 лв. Цена на тръжната документация – 50.60 лв. без ДДС – Заповед № 3033/22.12.2011 г.

4. ,Имот - частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот II  в кв.16 по плана на с. Твърдица, Община Бургас, с площ 816 кв.м., отреден за жилищно строителство, с начална тръжна цена 17 300 лв. без ДДС и стъпка за
наддаване  в размер на 865 лв. без ДДС.
Размер на депозита за участие в тръжната процедура – 1 730 лв.. Цена на тръжната
документация – 50 лв. без ДДС – Заповед № 3031/22.12.2011 г.

5. Имот - частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот III  в кв.16 по плана на с. Твърдица, Община Бургас, с площ 399 кв.м., отреден за жилищно строителство, с начална тръжна цена 8 500 лв. без ДДС и стъпка за
наддаване  в размер на 425 лв. без ДДС.
Размер на депозита за участие в тръжната процедура –850 лв. Цена на тръжната документация – 50 лв. без ДДС – Заповед № 3030/22.12.2011
г.

6. Имот - частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот III в кв.17 по плана на с. Маринка, Община Бургас, с площ 1 430 кв.м., отреден за комплексно обществено обслужване (КОО), с начална тръжна цена 43 000 лв. без
ДДС и стъпка за наддаване  в размер на 2 150 лв. без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура – 4 300 лв. Цена на тръжната документация – 86 лв. без ДДС –Заповед № 3035/22.12.2011 г.

7. Поземлен имот с идентификатор 07079.501.217 по одобрената кадастрална карта (КК) на гр. Бургас, целият с площ 1892 кв.м, с начин на трайно ползване: за комплексно обществено обслужване (КОО),  идентичен с урегулиран поземлен имот ІІІ  с площ 1892 кв.м., в квартал 36 по ПУП-ПРЗ на к-с "Изгрев", гр. Бургас,  с начална тръжна цена: 1131043 лв. без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 22621 лв. без ДДС.
Размер на депозита за участие в тръжната процедура – 113104,30 лв. Цена на
тръжната документация – 200 лв. без ДДС. Заповед №3036/22.12.2011 г.

Търговете ще се проведат на 02.02.2012 г. от 10.00 часа в сградата на Община Бургас. При обявяване на търг за непроведен, повторен търг ще се проведе на 09.02.2012 г. от 10.00 часа в сградата на Община Бургас.

Документацията за участие в търг се закупува в Центъра за административно обслужване (ЦАО) на Община Бургас, на ул. "Александровска" № 26, всеки работен ден от 8,30 до 16,00 часа.

Заявления за участие в търг се подават в ЦАО лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 8.30 часа до 16,00 часа.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в търг е до 16.00  часа на 31.01.2012 г.

Крайният срок за приемане на заявления за участие в търг е до 16,00 часа на 01.02.2012 г.

При обявяване на търг за непроведен, крайният срок за приемане на заявленията за участие в повторния търг е до 16,00 часа на 08.02.2012 г.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в повторния търг е до 16.00 часа на 07.02.2012 г.

Явяването на кандидатите – лично или чрез надлежно упълномощен представител е задължително.

За допълнителна информация: тел. 056/907222 – Виолета Иванова.

Последни новини