Община Бургас открива процедури за провеждане на публични търгове за отдаване под наем на имоти

На основание чл. 14, ал. 1, 2 и ал. 7, във връзка с ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 15, ал. 1, чл. 17, ал. 1 и чл. 51 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет – Бургас, и Решение на Общински съвет – Бургас, прието по т. 29 от дневния ред на проведеното на 13.09.2011 г. заседание /Протокол № 52/, Община Бургас открива процедури за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти – публична и частна общинска собственост, както следва:

1. Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на обособена част от имот – публична общинска собственост, представляваща обект - „Лекарски кабинет", с полезна площ 13.28 кв. м, ведно с 8.62 кв. м ид. ч. от манипулационна и 5.34 кв. м ид. ч. от чакалня и WС, находящ се на 2-ри етаж в сградата на „Здравна служба" в кв. 34, УПИ II-809 по плана на гр. Българово, предназначен за лекарски кабинет за първична извънболнична медицинска помощ, с начална тръжна цена на месечния наем в размер на 18 лева без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 1.80 лева, без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура – 54 лв. – Заповед № 3079/29.12.2011 година.

2. Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на обособена част от имот – публична общинска собственост, представляваща обект – „Лекарски кабинет" №2, с полезна площ 19.00 кв. м, ведно с 8.62 кв.м ид.ч. от манипулационна и 6.74 кв. м ид.ч. от чакалня и WС, находящ се на 2-ри етаж в сградата на „Здравна служба" в кв. 34, УПИ II-809 по плана на гр. Българово, предназначен за лекарски кабинет за първична извънболнична медицинска помощ, с начална тръжна цена на месечния наем в размер на 22 лева без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 2.20 лева без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура – 66 лв. – Заповед № 3078/29.12.2011 година.

3. Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на обособена част от имот – публична общинска собственост, представляваща обект – „Стоматологичен кабинет", с полезна площ 13.00 кв. м, ведно с 3.17 кв. м ид. ч. от чакалня и WС, находящ се на 2-ри етаж в сградата на „Здравна служба" в кв. 34, УПИ II-809 по плана на гр. Българово, предназначен за стоматологичен кабинет за първична извънболнична стоматологична помощ, с начална тръжна цена на месечния наем в размер на 11 лева без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 1.10 лева, без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура – 33 лв. –Заповед № 3080/29.12.2011 година.

4. Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на обособена част от имот – публична общинска собственост, представляваща обект – „Лекарски кабинет" №1, с полезна площ 13.20 кв. м, ведно с 22.48 кв. м ид. ч. от чакалня, манипулационна, детска консултация и WC на 1-ви етаж и 15.23 кв. м ид. ч. от профилактичен кабинет, чакалня и стая за почивка на 2-ри етаж., находящ се в сградата на „Здравна служба" в кв. 62, УПИ XIII по плана на кв. „Долно езерово", гр. Бургас, предназначен за лекарски кабинет за първична извънболнична медицинска помощ, с начална тръжна цена на месечния наем в размер на 25 лева без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 2.50 лева без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура – 75 лв. – Заповед № 3077/29.12.2011 година.

5. Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на обособена част от имот – публична общинска собственост, представляваща обект – „Лекарски кабинет" №2, с полезна площ 12.87 кв. м, ведно с 22.48 кв. м ид. ч. от чакалня, манипулационна, детска консултация и WC на 1-ви етаж и 15.23 кв. м ид.ч. от профилактичен кабинет, чакалня и стая за почивка на 2-ри етаж., находящ се в сградата на „Здравна служба" в кв. 62, УПИ XIII по плана на кв. „Долно езерово", гр. Бургас, предназначен за лекарски кабинет за първична извънболнична медицинска помощ, с начална тръжна цена на месечния наем в размер на 24 лева без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 2.40 лева без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура – 72 лв. – Заповед № 3076/29.12.2011 година.

6. Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на имот – общинска собственост, за първична медицинска помощ, представляващ „Лекарски кабинет" №1, с полезна площ 13.32 кв. м, ведно с 5.57 кв. м идеални части от чакалня и входно антре, находящ се в сградата на „Здравна служба" в с. Братово, Община Бургас, предназначен за лекарски кабинет за първична извънболнична медицинска помощ, с начална тръжна цена на месечния наем в размер на 11 лева без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 1.10 лева без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура – 33 лв. – Заповед № 3075/29.12.2011 година.

7. Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на обособена част от имот – публична общинска собственост, представляваща обект – „Стоматологичен кабинет", с полезна площ 12.68 кв. м, ведно с 3.67 кв. м ид. ч. от коридор и WС, находящ се на 1-ви етаж на административна сградата в кв. 20, УПИ VI по плана на с. Равнец, Община Бургас, предназначен за стоматологичен кабинет за първична извънболнична стоматологична помощ, с начална тръжна цена на месечния наем в размер на 10 лева без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 1.00 лева без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура – 30 лв. – Заповед № 3081/29.12.2011 година.

8. Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на обособена част от имот – частна общинска собственост, представляваща обект – „Стоматологичен кабинет", с полезна площ 12.86 кв. м, ведно с 6.37 кв. м ид. ч. от манипулационна и 13.44 кв. м ид. ч. от чакалня, коридор и сервизни помещения, находящ се в сградата в кв.135, УПИ I по плана на с. Черно море, Община Бургас, предназначен за стоматологичен кабинет за първична извънболнична стоматологична помощ, с начална тръжна цена на месечния наем в размер на 20 лева без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 2.00 лева без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура – 60 лв. – Заповед № 3083/29.12.2011 година.

9. Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на имот – частна общинска собственост, представляващ „Лекарски кабинет" №1, с полезна площ 13.00 кв. м, ведно с 17.06 кв. м ид. ч. от чакалня, манипулационна и сервизни помещения, находящ се на 2-ри етаж в сградата на ул. „Кубрат" №7, кв. „Победа", гр. Бургас, предназначен за лекарски кабинет за първична извънболнична медицинска помощ, с начална тръжна цена на месечния наем в размер на 27 лева без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 2.70 лева без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура – 81 лв. – Заповед № 3069/29.12.2011 година.

10. Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на имот – частна общинска собственост, представляващ „Лекарски кабинет" №2, с полезна площ 13.00 кв. м, ведно с 17.06 кв. м ид.ч. от чакалня, манипулационна и сервизни помещения, находящ се на 2-ри етаж в сградата на ул. „Кубрат" №7, кв. „Победа", гр. Бургас, предназначен за лекарски кабинет за първична извънболнична медицинска помощ, с начална тръжна цена на месечния наем в размер на 27 лева без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 2.70 лева, без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура – 81 лв. –Заповед № 3070/29.12.2011 година.

11. Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на имот с идентификатор 07079.501.38.1.97 – частна общинска собственост, със застроена площ 66.85 кв.м., предназначен за лекарски кабинет за първична извънболнична медицинска помощ, с полезна площ 50.32 кв. м, находящ се в гр. Бургас, ж.к. „Изгрев" бл. 38, 2, ет. 1, ап. 2, с начална тръжна цена на месечния наем в размер на 36 лева без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 3.60 лева без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура – 108 лв. – Заповед № 3068/29.12.2011 година.

12. Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на обособена част от имот – публична общинска собственост, представляваща обект „Лекарски кабинет", състоящ се от три помещения и коридор, с обща полезна площ 38.41 кв. м, находящ се на 1-ви етаж в административна сграда в кв. 32, УПИ XIII по плана на кв. „Сарафово", гр. Бургас, предназначен за лекарски кабинет за първична извънболнична медицинска помощ, с начална тръжна цена на месечния наем в размер на 18 лева без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 1.80 лева, без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура – 54 лв. – Заповед № 3071/29.12.2011 година.

13. Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на обособена част от имот – публична общинска собственост, представляваща обект – „Стоматологичен кабинет" №1, с полезна площ 26.69 кв. м, ведно с 13.43 кв. м идеални части от коридор, преддверие, склад и сервизни помещения, находящ в сградата на „Здравна служба" в кв. 24, УПИ XXIII по плана на с. Рудник, Община Бургас, предназначен за стоматологичен кабинет за първична извънболнична стоматологична помощ, с начална тръжна цена на месечния наем в размер на 25 лева без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 2.5 лева без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура – 75 лв. – Заповед № 3082/29.12.2011 година.

14. Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на обособена част от имот – публична общинска собственост, представляваща обект – „Лекарски кабинет" №2, с полезна площ 16.13 кв. м, ведно с 4.62 кв. м идеални части от манипулационна и 10.44 кв. м идеални части от коридор, преддверие, склад и сервизни помещения, находящ в сградата на „Здравна служба" в кв. 24, УПИ XXIII по плана на с. Рудник, Община Бургас, предназначен за лекарски кабинет за първична извънболнична медицинска помощ, с начална тръжна цена на месечния наем в размер на 20 лева без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 2.00 лева без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура – 60 лв. – Заповед № 3072/29.12.2011 година.

15. Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на обособена част от имот – публична общинска собственост, представляваща обект - „Лекарски кабинет" №3, с полезна площ 14.34 кв. м, ведно с 4.62 кв. м идеални части от манипулационна и 9.53 кв. м идеални части от коридор, преддверие, склад и сервизни помещения, находящ в сградата на „Здравна служба" в кв. 24, УПИ XXIII по плана на с. Рудник, Община Бургас, предназначен за лекарски кабинет за първична извънболнична медицинска помощ, с начална тръжна цена на месечния наем в размер на 18 лева без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 1.80 лева, без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура – 54 лв. – Заповед № 3073/29.12.2011 година.

16. Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на имот, временна постройка – общинска собственост, представляващ „Здравен пункт", състоящ се от лекарски кабинет, манипулационна, приемна и санитарен възел с преддверие, с обща полезна площ 39.00 кв. м, находящ се в северната част на УПИ VII, кв. 22 по плана на с. Маринка, Община Бургас, предназначен за лекарски кабинет за първична извънболнична медицинска помощ, с начална тръжна цена на месечния наем в размер на 18 лева без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 1.80 лева без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура – 54 лв. – Заповед № 3074/29.12.2011 година.

Кандидатите да отговарят на следните условия: Да са общопрактикуващи лекари или стоматолози; Да са регистрирани като лечебно заведение – индивидуална практика за първична медицинска или стоматологична помощ, с предмет на дейност – извънболнична медицинска или стоматологична помощ; Да са сключили договори с НЗОК-РЗОК; Да нямат парични задължения към държавата; Да нямат задължения към Община Бургас;

Търгът ще се проведе на 02.02.2012 год., от 10.30 часа, в сградата на Община Бургас. При обявяване на търга за непроведен, повторен търг ще се проведе на 09.02.2012 год., от 10.30 часа, в сградата на Община Бургас.

Документацията за участие в търг се закупува в Центъра за административно обслужване /ЦАО/ на Община Бургас, на ул. „Александровска" № 26, всеки работен ден от 8.30 до 16.00 часа.

Цена на тръжната документация – 110 лева без ДДС.

Заявления за участие в търг се подават в ЦАО на Община Бургас, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 8.30 часа до 16.00 часа.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в търг е до 16.00 часа на 31.01.2012 година.

Крайният срок за приемане на заявления за участие в търг е до 16.00 часа на 01.02.2012 година.

При обявяване на търга за непроведен, крайният срок за приемане на заявленията за участие в повторния търг е до 16.00 часа на 08.02.2012 година.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в повторния търг е до 16.00 часа на 07.02.2012 година.

Явяването на кандидатите – лично или чрез надлежно упълномощен представител, е задължително.

За допълнителна информация: тел. 056/907 222 – Виолета Иванова.

Последни новини