Община Бургас обявява конкурс за предоставяне на социални услуги


О Б Я В А

На основание чл. 38 във връзка с чл. 37, ал. 1, от ППЗСП, Кметът на Община Бургас със заповед № 508/29.02.2012 г. ОБЯВЯВА КОНКУРС за възлагане предоставянето на социални услуги в общността – „Център за социална рехабилитация и интеграция" на рискови групи лица в Община Бургас.

Условия за участие:

1.1. В конкурса могат да участват български физически лица, регистрирани по Търговския закон, юридически лица, включително такива с нестопанска цел, и чуждестранни физически или юридически лица от държавите членки на Европейския съюз или от други държави страни по Споразумението за Европейско икономическо пространство, регистрирани като търговци съгласно националното си законодателство.

1.2. Кандидатите по т. 1.1 трябва да са регистрирани в Агенцията за социално подпомагане и да притежават лиценз от Държавната агенция за закрила на детето.

1.3. В конкурса не може да участва кандидат, който:

  • е обявен в несъстоятелност или е в производство по обявяване в несъстоятелност;
  • се намира в ликвидация;
  • е лишен от право да упражнява търговска дейност;
  • има парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, или задължения към осигурителни фондове, освен ако компетентният орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията;
  • е осъден с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността или против стопанството, освен ако не е реабилитиран.

2. Изисквания към кандидатите:

2.1. Опит в предоставяне на социални услуги за деца.

2.2. Наличие на работен капацитет и подходяща квалификация на персонала.

2.3. Наличие на организационен капацитет.

2.4. Наличие на определен финансов ресурс.

3. Характеристика и специфика на предоставяните социални услуги в „Център за социална рехабилитация и интеграция" на рискови групи лица на територията на Община Бургас.

3.1. Изпълнителят – Доставчик на социални услуги, следва да извършва дейности, които са свързани с повишаване адаптивността и интеграцията в общността на рискови групи (роми, жени, затворници, бивши затворници, младежи, дълготрайно безработни лица от маргинализирани групи), насочени към удовлетворяване потребностите им от професионално обучение.

3.2. Повече информация за предоставяните социални услуги в „Център за социална рехабилитация и интеграция" на рискови групи лица, както и за задачите, обхвата и очакваните резултати от работата на доставчика на услугите, се съдържа в Заданието за предоставяне на социални услуги в „Център за социална рехабилитация и интеграция" на рискови групи лица в Община Бургас.

4. Финансиране и начин на предоставяне на средствата.

4.1. Финансовото участие от страна на Общината се изразява в предоставяне на парични средства от общинския бюджет, съобразно субсидия от Републиканския бюджет, според установените в съответната финансова година стандарти за издръжка на делегирани от държавата дейности.

4.2. Договорът със спечелилия конкурса кандидат за предоставяне на социални услуги в „Център за социална рехабилитация и интеграция" на рискови групи лица в Община Бургас ще се сключи при потвърждаване на съответната бюджетна субсидия. Срокът на договора е за 3 (три) години, считано от датата на подписването му.

5. Документи за участие.

5.1. Удостоверение за вписване в регистъра към АСП и лиценз от ДАЗД – нотариално заверени.

5.2. Препис от решение за съдебна регистрация – нотариално заверени.

5.3. Удостоверение за актуално състояние с дата на издаване не по-рано от 2 месеца преди подаване на документите.

5.4. Удостоверение, че доставчикът не е обявен в несъстоятелност или не е в производство за обявяване в несъстоятелност.

5.5. Копие от картата за идентификация по БУЛСТАТ – нотариално заверени.

5.6. Удостоверение за данъчна регистрация – нотариално заверени.

5.7. Копие от годишния счетоводен баланс и от отчета за приходите и разходите на кандидатите за последните две години, заверен от одитор, или декларация от кандидата, че не подлежи на одиторски контрол.

5.8. Удостоверения от съответните компетентни органи или Декларация от организацията за:

наличие/липса на задължения пред НАП;

наличие/липса на изпълнителни дела, по които са длъжници кандидатът или лицата, които са еднолични собственици на капитала, управители или прокуристи.

5.9. Представяне на кандидатстващата организация – цели, мисия, сфери на дейност, реализирани проекти през последните две години.

5.10. Споразумение за партньорство (в случаите на консорциум).

5.11. Техническо предложение за предоставяне на социални услуги в общността – „Център за социална рехабилитация и интеграция" на рискови групи лица в Община Бургас, съдържа:

  • Попълнен подробен формуляр на техническо предложение (Приложение № 2)

5.12. Финансовото предложение съдържа:

  • Попълнен формуляр за разбивка на разходите (Приложение № 3)

5.13. Кандидатите трябва да представят по един оригинален екземпляр и по две копия на техническото и финансовото предложение. Техническото и финансовото предложение (оригинал и две копия) се представят в два отделни запечатани плика, обозначени съответно „Техническо предложение" и „Финансово предложение". Върху плика с финансовото предложение се обозначава също: „Да не се отваря едновременно с техническото предложение". Двата плика се поставят в трети запечатан плик, върху който се посочва адрес за кореспонденция, телефон и при възможност факс и електронен адрес на кандидата.

6. Кандидатите могат да закупят конкурсната документация, в размер на 120 лева (сто и двадесет лева) с вкл. ДДС от касата на Община Бургас, на адрес: гр. Бургас, ул. „Александровска" № 26 – Център за административно обслужване на граждани, всеки работен ден, от 8.30 до 16.00 часа, не по-късно от 30.03.2012 г.

7. Краен срок и място за подаване на документи:

Кандидатите представят документи по настоящия конкурс (съгласно изискванията на т. 5) до 16.00 ч. на 17.04.2012 г.

Документите се подават лично в Центъра за административно обслужване на граждани в сградата на община Бургас на адрес: гр. Бургас, ул. „Александровска" № 26 или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.

8. Време и начин за провеждане на конкурса.

8.1. Конкурсна комисия, включваща представители на Общинска администрация, представител на МТСП – Агенция за социално подпомагане.

В срок до 01.05.2012 Комисията разглежда представените от кандидатите документи, оценява и класира Техническите и Финансови предложения, изготвя протокол за допускане и класиране на кандидатите и определя спечелилия конкурса кандидат.

8.2. Конкурсът ще се осъществи на два етапа:

Първи етап – Комисията разглежда представените от кандидатите документи по т.5 и проверява наличието и редовността им.

Втори етап – Комисията разглежда, оценява и класира представените от кандидатите Технически и Финансови предложения.

Предложенията се отварят, разглеждат и оценяват по реда на тяхното постъпване.

За всеки етап от конкурса Комисията съставя Протокол.

Тел. за връзка: 056/84-11-49, 056/907-413, 907-423, 0886/062-078

Последни новини