Община Бургас търси старши инспектор в дирекция “Икономика и стопански дейности"

                                                         
                    О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С
                  ул. "Александровска" № 26

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 10А, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ И ЧЛ. 14 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИТЕ ЗА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ, И ЗАПОВЕД № 1495/19.06.2012 год.

                      ОБЯВЯВА КОНКУРС

за длъжността: старши инспектор в дирекция "Икономика и стопански дейности" при Общинска администрация на Община Бургас

* Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

-   образователно-квалификационна степен – бакалавър;

-   професионален опит – 2 години;

-   ранг – IV младши;

* Допълнителни изисквания:

- да познават Закона за защита на потребителите, Закона за туризма, Закона за административните нарушения и наказания и Наредбата за рекламната и информационната дейност в Община Бургас;

- компютърна грамотност: MS Windows, Word, Excel, Internet Explorer, Outlook Express, архивиращи програми;

* Начин за провеждане на конкурса:

- решаване на тест;

- интервю.

* Размер на основната заплата, определена за длъжността – 465 лв.

* Необходими документи за кандидатстване:

- заявление по образец – Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;

- декларация от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от право да заеме определената длъжност;

-  копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен;

- копие от документи, удостоверяващи продължителността  на професионалния опит или ранг – трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка и др.;

* Място и срок за подаване на документите:

Община Бургас – ул. "Александровска" № 26, деловодство

Краен срок за подаване на документи – до 10 дни, считано от датата на публикуване на обявлението.

* Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса:

Информационното табло на източната фасада на сградата на общината и в официалния сайт на община Бургас - http://www.burgas.bg/ в раздел "Кариери".

* Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.

Последни новини