Съобщение на Община Бургас

ОБЩИНА БУРГАС – Публикувано в Д. В. бр.44/12.06.2012 г.

На основание чл. 28б, ал.4 ППЗСПЗЗ съобщава на заинтересованите собственици, че с протокол № 2/30.03.2012г. на комисията по §4к, ал.12 ПЗР на ЗСПЗЗ назначена със заповед № 516/29.02.2012г. на кмета на общината и протокол № 4/21.07.2011г. на комисията по §4к, ал.12 ПЗР на ЗСПЗЗ назначена със заповед № 657/18.03.2011г. , са приети проекти за изменение на плана на новообразуваните имоти в зони по § 4 ПЗР към ЗСПЗЗ както следва: 1. За НПИ № 167.1180 по плана на с.о. Каптажа, землище с. Изворище; 2. За НПИ № 501.626 и НПИ № 501.973 в с. о. Острица 2, землище кв. Банево; 3. За промяна регистъра към ПНИ за НПИ № 501.625 в с. о. Острица 2, землище кв. Банево; 4. За НПИ № 503.918 и НПИ № 503.286 в с. о. Острица 1, землище кв. Банево; 5. За НПИ № 503.979 с .о. Острица 1 землище кв. Банево; 6. За НПИ №133.535 и № 133.538. На основание чл. 28б, ал.5 ППЗСПЗЗ заинтересованите лица могат да направят писмени искания и възражения по проектите и придружаващата ги документация в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „ Държавен вестник" до кмета на общината. Проектите са на разположение в стая 401 Община Бургас.

Последни новини