Община Бургас открива процедури за провеждане на публични търгове


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.51 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи и  решения на Общински съвет – Бургас, Община Бургас открива процедури за провеждане на търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва:

1. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ IX с площ 284.50 кв.м., в кв. 19  по плана на ж.к."Изгрев", гр. Бургас, при граници: североизток – улица, югоизток – УПИ VII-54, югозапад – УПИ IV, северозапад - улица, с идентификатор 07079.501.171 по КК на гр. Бургас, целият с площ 282 кв.м., при съседи: 07079.501.303, 07079.501.170 и 07079.501.179, отреден за комплексно обществено обслужване /КОО/,  с начална тръжна цена: 115 285 лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 5 764.25 лева, без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура – 11 528.50 лева. Цена на тръжната документация – 230.57 лева, без ДДС. Заповед № 1777/23.07.2012 год. на Кмета на Община Бургас.

2. Имот - частна общинска собственост, находящ се в с. Рудник, Община Бургас, представляващ урегулиран поземлен имот XVI  в кв. 22 по плана на с. Рудник - с. Черно море, Община Бургас с площ 1 985 кв.м., отреден за жилищно строителство, с начална тръжна цена 35 100 лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 1 755 лева, без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура - 3 510 лева. Цена на тръжната документация – 70.20 лева, без ДДС. Заповед № Заповед № 1770/23.07.2012 год. на Кмета на Община Бургас.

3. Имот - частна общинска собственост, находящ се в с. Рудник, Община Бургас, представляващ урегулиран поземлен имот XXI  в кв. 30 по плана на с. Рудник - с. Черно море, Община Бургас с площ 1 188 кв.м., отреден за жилищно строителство, с начална тръжна цена 21 700 лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 1 085 лева, без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура – 2 170 лева. Цена на тръжната документация – 50 лева, без ДДС. Заповед № 1773/23.07.2012 год. на Кмета на Община Бургас.

4. Имот - частна общинска собственост, находящ се в с. Рудник, Община Бургас, представляващ урегулиран поземлен имот XXVII  в кв. 68 по плана на с. Рудник -с. Черно море, Община Бургас с площ 756 кв.м., отреден за жилищно строителство, с начална тръжна цена 14 900 лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 745 лева, без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура – 1 490 лева. Цена на тръжната документация – 50 лева, без ДДС. Заповед № 1761/23.07.2012 год. на Кмета на Община Бургас.

5. Имот - частна общинска собственост, находящ се в с. Рудник, представляващ урегулиран поземлен имот ІІ-988, с площ 505 кв.м., в квартал 76  по плана на с.Рудник – с. Черно море, Община Бургас, отреден за жилищно строителство, с начална тръжна цена 9 500 лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 475 лева, без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура –  950 лева. Цена на тръжната документация – 50 лева, без ДДС. Заповед № 1762/23.07.2012 год. на Кмета на Община Бургас.

6. Имот - частна общинска собственост, находящ се в с. Рудник, представляващ урегулиран поземлен имот ІІІ-989,с площ 558 кв.м., в квартал 76 по плана на с.Рудник – с. Черно море, Община Бургас, отреден за жилищно строителство, с начална тръжна цена 10 550 лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 527.50 лева, без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура –  1 055 лева. Цена на тръжната документация – 50 лева, без ДДС. Заповед № 1766/23.07.2012 год. на Кмета на Община Бургас.

7. Имот - частна общинска собственост, находящ се в с. Рудник, представляващ урегулиран поземлен имот ІV-990, с площ 644  кв.м., в квартал 76  по плана на с.Рудник – с. Черно море, Община Бургас, отреден за жилищно строителство, с начална тръжна цена 12 150 лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 607.50 лева, без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура –  1 215 лева. Цена на тръжната документация – 50 лева, без ДДС. Заповед № Заповед № 1775/23.07.2012 год. на Кмета на Община Бургас.

8. Имот - частна общинска собственост, находящ се в с. Рудник, представляващ урегулиран поземлен имот V-общ., с площ 527 кв.м., в квартал 76 по плана на с.Рудник – с. Черно море, Община Бургас, отреден за жилищно строителство, с начална тръжна цена 10 000 лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 500 лева, без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура –  1 000 лева. Цена на тръжната документация – 50 лева, без ДДС. Заповед № Заповед № 1776/23.07.2012 год. на Кмета на Община Бургас.

9. Имот - частна общинска собственост, находящ се в с. Черно море, представляващ урегулиран поземлен имот ІІ-1189  с площ 635 кв.м., в квартал 84 по плана на с. Рудник – с. Черно море, Община Бургас, отреден за жилищно строителство, с начална тръжна цена 12 000 лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 600 лева, без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура –  1 200 лева. Цена на тръжната документация – 50 лева, без ДДС. Заповед № Заповед № 1769/23.07.2012 год. на Кмета на Община Бургас.

10. Имот - частна общинска собственост, находящ се в с. Черно море, представляващ урегулиран поземлен имот ІІІ-1190, с площ 632 кв.м., в квартал 84 по плана на с. Рудник – с. Черно море, Община Бургас, отреден за жилищно строителство, с начална тръжна цена 11 950 лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 597.50 лева, без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура –  1 195 лева. Цена на тръжната документация – 50 лева, без ДДС. Заповед № Заповед № 1771/23.07.2012 год. на Кмета на Община Бургас.

11. Имот - частна общинска собственост, находящ се в с. Черно море, представляващ урегулиран поземлен имот ІV-1191, с площ 625 кв.м., в квартал 84 по плана на с. Рудник – с. Черно море, Община Бургас, отреден за жилищно строителство, с начална тръжна цена 11 800 лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 590 лева, без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура –  1 180 лева. Цена на тръжната документация – 50 лева, без ДДС. Заповед № Заповед № 1772/23.07.2012 год. на Кмета на Община Бургас.

12. Имот - частна общинска собственост, находящ се в с. Черно море, представляващ урегулиран поземлен имот V-1192, с площ 658 кв.м., в квартал 84 по плана на с. Рудник – с. Черно море, Община Бургас, отреден за жилищно строителство, с начална тръжна цена 12 450 лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 622.50 лева, без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура –  1 245 лева. Цена на тръжната документация – 50 лева, без ДДС. Заповед № Заповед № 1774/23.07.2012 год. на Кмета на Община Бургас.

13. Имот - частна общинска собственост, находящ се в с. Черно море, представляващ урегулиран поземлен имот VІ-1193,1194 с площ 660 кв.м., в квартал 84 по плана на с. Рудник – с. Черно море, Община Бургас, отреден за жилищно строителство, с начална тръжна цена 12 500 лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 625 лева, без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура –        1 250 лева. Цена на тръжната документация – 50 лева, без ДДС. Заповед № Заповед № 1765/23.07.2012 год. на Кмета на Община Бургас.

14. Имот - частна общинска собственост, находящ се в с. Черно море, представляващ урегулиран поземлен имот VІI-1193,1194 с площ 778 кв.м., в квартал 84 по плана на с. Рудник – с. Черно море, Община Бургас, отреден за жилищно строителство, с начална тръжна цена 14 700 лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 735 лева, без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура –        1 470 лева. Цена на тръжната документация – 50 лева, без ДДС. Заповед № Заповед № 1767/23.07.2012 год. на Кмета на Община Бургас.

15. Имот - частна общинска собственост, находящ се в с. Черно море, представляващ урегулиран поземлен имот І-1271 с площ 581 кв.м., в квартал 91 по плана на с. Рудник – с. Черно море, Община Бургас, отреден за жилищно строителство, с начална тръжна цена 11 800 лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 590 лева, без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура – 1 180 лева. Цена на тръжната документация – 50 лева, без ДДС. Заповед № Заповед № 1768/23.07.2012 год. на Кмета на Община Бургас.

16. Имот - частна общинска собственост, находящ се в с. Черно море, представляващ урегулиран поземлен имот ІІ-1271 с площ 547 кв.м., в квартал 91 по плана на с. Рудник – с. Черно море, Община Бургас, отреден за жилищно строителство, с начална тръжна цена 11 200 лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 560 лева, без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура –1 120 лева. Цена на тръжната документация – 50 лева, без ДДС. Заповед № Заповед № 1781/23.07.2012 год. на Кмета на Община Бургас.

17. Имот - частна общинска собственост, находящ се в с. Черно море, представляващ урегулиран поземлен имот ІІІ-1276 с площ 653 кв.м., в квартал 91 по плана на с. Рудник – с. Черно море, Община Бургас, отреден за жилищно строителство, с начална тръжна цена 13 250 лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 662.50 лева, без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура – 1 325 лева. Цена на тръжната документация – 50 лева, без ДДС. Заповед № Заповед № 1783/23.07.2012 год. на Кмета на Община Бургас.

18. Имот - частна общинска собственост, находящ се в с. Черно море, представляващ урегулиран поземлен имот ХVІ-1276 с площ 563  кв.м., в квартал 91 по плана на с. Рудник – с. Черно море, Община Бургас, отреден за жилищно строителство, с начална тръжна цена 11 450 лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 572.50 лева, без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура –1 145 лева. Цена на тръжната документация – 50 лева, без ДДС. Заповед № Заповед № 1786/23.07.2012 год. на Кмета на Община Бургас.

19. Имот - частна общинска собственост, находящ се в с. Черно море, представляващ урегулиран поземлен имот ХVІI-1276 с площ 578 кв.м., в квартал 91 по плана на с. Рудник – с. Черно море, Община Бургас, отреден за жилищно строителство, с начална тръжна цена 11 800 лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 590 лева, без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура –  1 180 лева. Цена на тръжната документация – 50 лева, без ДДС. Заповед № Заповед № 1787/23.07.2012 год. на Кмета на Община Бургас.

20. Имот - частна общинска собственост, находящ се в с. Черно море, Община Бургас, представляващ урегулиран поземлен имот I  в кв. 109 по плана на с. Рудник - с. Черно море, Община Бургас с площ 544 кв.м., отреден за жилищно строителство, с начална тръжна цена 11 200 лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 560 лева, без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура – 1 120 лева. Цена на тръжната документация – 50 лева, без ДДС. Заповед № Заповед № 1785/23.07.2012 год. на Кмета на Община Бургас.

21. Имот - частна общинска собственост, находящ се в с. Черно море, Община Бургас, представляващ урегулиран поземлен имот II  в кв. 109 по плана на с. Рудник - с. Черно море, Община Бургас с площ 621 кв.м., отреден за жилищно строителство, с начална тръжна цена 12 300 лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 615 лева, без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура – 1 230 лева. Цена на тръжната документация – 50 лева, без ДДС. Заповед № Заповед № 1788/23.07.2012 год. на Кмета на Община Бургас.

22. Имот - частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот VІI  с площ 440  кв.м., в квартал 22  по плана на с. Брястовец, Община Бургас, отреден за жилищно строителство, с начална тръжна цена 10 173 лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 508.65 лева, без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура –   1 017.30 лева. Цена на тръжната документация – 50 лева, без ДДС. Заповед № Заповед № 1763/23.07.2012 год. на Кмета на Община Бургас.

23. Имот - частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот VІII  с площ 694  кв.м., в квартал 22  по плана на с. Брястовец, Община Бургас, отреден за жилищно строителство, с начална тръжна цена 16 746 лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 837.30 лева, без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура –   1 674.60 лева. Цена на тръжната документация – 50 лева, без ДДС. Заповед № Заповед № 1764/23.07.2012 год. на Кмета на Община Бургас.

24. Имот - частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот IX  с площ 892  кв.м., в квартал 22  по плана на с. Брястовец, Община Бургас, отреден за жилищно строителство, с начална тръжна цена 20 934 лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 1 046.70 лева, без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура – 2 093.40 лева. Цена на тръжната документация – 50 лева, без ДДС. Заповед № Заповед № 1778/23.07.2012 год. на Кмета на Община Бургас.

25. Имот - частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот X  с площ 631  кв.м., в квартал 22  по плана на с. Брястовец, Община Бургас, отреден за жилищно строителство, с начална тръжна цена 14 714 лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 735.70 лева, без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура –1 471.40 лева. Цена на тръжната документация – 50 лева, без ДДС. Заповед № Заповед № 1779/23.07.2012 год. на Кмета на Община Бургас.

26. Имот - частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот XI  с площ 655  кв.м., в квартал 22  по плана на с. Брястовец, Община Бургас, отреден за жилищно строителство, с начална тръжна цена 15 290 лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 764.50 лева, без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура – 1 529 лева. Цена на тръжната документация – 50 лева, без ДДС. Заповед № Заповед № 1780/23.07.2012 год. на Кмета на Община Бургас.

27. Имот - частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот VII-общ.  с площ 660  кв.м., в квартал 88  по плана на кв."Банево", гр. Бургас, отреден за жилищно строителство, с начална тръжна цена 28 200 лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 1 410 лева, без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура – 2 820 лева. Цена на тръжната документация – 56.40 лева, без ДДС. Заповед № Заповед № 1782/23.07.2012 год. на Кмета на Община Бургас.

28. Имот - частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот X-1036  с площ 1 212 кв.м., в квартал 84  по плана на кв."Банево", гр. Бургас, отреден за жилищно строителство, с начална тръжна цена 41 000 лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 2 050 лева, без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура – 4 100 лева. Цена на тръжната документация – 82 лева, без ДДС. Заповед № Заповед № 1784/23.07.2012 год. на Кмета на Община Бургас.

Търговете ще се проведат на 12.09.2012 год., от 9.30 часа, в сградата на Община Бургас. При обявяване на търг за непроведен, повторен търг ще се

проведе на 19.09.2012 год., от 9.30 часа, в сградата на Община Бургас.

Документацията за участие в търг се закупува в Центъра за административно обслужване /ЦАО/ на Община Бургас, на ул. "Александровска" № 26, всеки работен ден от 8,30 до 16,00 часа.

Заявления за участие в търг се подават в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 8.30 часа до 16,00 часа.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в търг е до 16.00  часа на 10.09.2012 г.

Крайният срок за приемане на заявления за участие в търг е до 16,00 часа на 11.09.2012 година.

При обявяване на търг за непроведен, крайният срок за приемане на заявленията за участие в повторния търг е до 16,00 часа на 18.09.2012 година.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в повторния търг е до 16.00 часа  на 17.09.2012 година.

Явяването на кандидатите – лично или чрез надлежно упълномощен представител е задължително.

За допълнителна информация: тел. 056/907 222 – Виолета Иванова.

Последни новини