Община Бургас открива процедури за провеждане на търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти

О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.51 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи и  решения на Общински съвет – Бургас, Община Бургас открива процедури за провеждане на търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва:

1. Имот - частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот III-общ.  с площ 770  кв.м., в квартал 9  по плана на кв."Банево", гр. Бургас, отреден за жилищно строителство, с начална тръжна цена 25 700 лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 1 285 лева, без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура – 2 570 лева. Цена на тръжната документация – 51.40 лева, без ДДС. Заповед № 2024/20.08.2012 г. на Кмета на Община Бургас.

2. Имот - частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот I-общ.  с площ 572  кв.м., в квартал 11  по плана на кв."Банево", гр. Бургас, отреден за жилищно строителство, с начална тръжна цена 23 508 лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 1 175.40 лева, без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура – 2 350.80 лева. Цена на тръжната документация – 50 лева, без ДДС. Заповед № 2025/20.08.2012 г. на Кмета на Община Бургас.

3. Имот - частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот III-общ.  с площ 522  кв.м., в квартал 11  по плана на кв."Банево", гр. Бургас, отреден за жилищно строителство, с начална тръжна цена 21 453 лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 1 072.65 лева, без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура – 2 145.30 лева. Цена на тръжната документация – 50 лева, без ДДС. Заповед № 2026/20.08.2012 г. на Кмета на Община Бургас.

4. Имот - частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот I-общ.  с площ 519  кв.м., в квартал 12  по плана на кв."Банево", гр. Бургас, отреден за жилищно строителство, с начална тръжна цена 18 500 лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 925 лева, без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура – 1 850 лева. Цена на тръжната документация – 50 лева, без ДДС. Заповед № 2027/20.08.2012 г. на Кмета на Община Бургас.

5. Имот - частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот IV-199  с площ 1 041  кв.м., в квартал 18  по плана на кв."Банево", гр. Бургас, отреден за жилищно строителство, с начална тръжна цена 40 100 лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 2 005 лева, без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура – 4 010 лева. Цена на тръжната документация – 80.20 лева, без ДДС. Заповед № 2028/20.08.2012 г. на Кмета на Община Бургас.

6. Имот - частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот V-199  с площ 734  кв.м., в квартал 18  по плана на кв."Банево", гр. Бургас, отреден за жилищно строителство, с начална тръжна цена 25 850 лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 1 292.50 лева, без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура – 2 585 лева. Цена на тръжната документация – 51.70 лева, без ДДС. Заповед № 2029/20.08.2012 г. на Кмета на Община Бургас.

7. Имот - частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот XIX-общ.  с площ 596 кв.м., в квартал 21  по плана на кв."Банево", гр. Бургас, отреден за жилищно строителство, с начална тръжна цена 27 184 лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 1 359.20 лева, без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура – 2 718.40 лева. Цена на тръжната документация – 54.37 лева, без ДДС. Заповед № 2030/20.08.2012 г. на Кмета на Община Бургас.

8. Имот - частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот VI-общ.  с площ 1 704  кв.м., в квартал 88  по плана на кв."Банево", гр. Бургас, отреден за жилищно строителство, с начална тръжна цена 60 000 лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 3 000 лева, без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура – 6 000 лева. Цена на тръжната документация – 120 лева, без ДДС. Заповед № 2031/20.08.2012 г. на Кмета на Община Бургас.

9. Имот - частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот VI-20  с площ 375  кв.м., в квартал 94 по плана на кв."Банево", гр. Бургас, отреден за жилищно строителство, с начална тръжна цена 17 300 лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 865 лева, без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура – 1 730 лева. Цена на тръжната документация – 50лева, без ДДС. Заповед № 2032/20.08.2012 г. на Кмета на Община Бургас.

10. Имот - частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот VIII  с площ 614  кв.м., в квартал 5  по плана на с. Драганово, Община Бургас, отреден за жилищно строителство, с начална тръжна цена 4 900 лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 245 лева, без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура – 490 лева. Цена на тръжната документация – 50 лева, без ДДС. Заповед № 2033/20.08.2012 г. на Кмета на Община Бургас.

11. Имот - частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот IX  с площ 615 кв.м., в квартал 5  по плана на с. Драганово, Община Бургас, отреден за жилищно строителство, с начална тръжна цена 4 910 лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 245.50 лева, без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура – 491 лева. Цена на тръжната документация – 50 лева, без ДДС. Заповед № 2034/20.08.2012 г. на Кмета на Община Бургас.

12. Имот - частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот XII  с площ 525 кв.м., в квартал 5  по плана на с. Драганово, Община Бургас, отреден за жилищно строителство, с начална тръжна цена 4 190 лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 209.50 лева, без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура – 419 лева. Цена на тръжната документация – 50 лева, без ДДС. Заповед № 2035/20.08.2012 г. на Кмета на Община Бургас.

13. Имот - частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот XV  с площ 1 193  кв.м., в квартал 16 по плана на с. Твърдица, Община Бургас, отреден за жилищно строителство, с начална тръжна цена 22 300 лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 1 115 лева, без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура – 2 230 лева. Цена на тръжната документация – 50лева, без ДДС. Заповед № 2036/20.08.2012 г. на Кмета на Община Бургас.

14. Имот - частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот IX  с площ 707  кв.м., в квартал 25 по плана на с. Твърдица, Община Бургас, отреден за жилищно строителство, с начална тръжна цена 13 600 лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 680 лева, без ДДС. Размер на депозита за участие в тръжната процедура – 1 360  лева. Цена на тръжната документация – 50лева, без ДДС. Заповед № 2037/20.08.2012 г. на Кмета на Община Бургас.

Търговете ще се проведат на 04.10.2012 год., от 9.30 часа, в сградата на Община Бургас. При обявяване на търг за непроведен, повторен търг ще се проведе на 11.10.2012 год., от 9.30 часа, в сградата на Община Бургас.

Документацията за участие в търг се закупува в Центъра за административно обслужване /ЦАО/ на Община Бургас, на ул. "Александровска" № 26, всеки работен ден от 8,30 до 16,00 часа.

Заявления за участие в търг се подават в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 8.30 часа до 16,00 часа.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в търг е до 16.00  часа на 02.10.2012 г.

Крайният срок за приемане на заявления за участие в търг е до 16,00 часа на 03.10.2012 година.

При обявяване на търг за непроведен, крайният срок за приемане на заявленията за участие в повторния търг е до 16,00 часа на 10.10.2012 година.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в повторния търг е до 16.00 часа  на 09.10.2012 година.

Явяването на кандидатите – лично или чрез надлежно упълномощен представител е задължително.

За допълнителна информация: тел. 056/907 222 – Виолета Иванова.

Последни новини