Съобщение на Община Бургас

В Държавен вестник бр.68 от 04.09.2012г. са обнародвани следните решения на Общински съвет – Бургас. - Решение № 11-10/26.06.12г. за одобряване Актуализация на ПУП-ПРЗ на с.Маринка и разширение на с.Маринка – окончателен проект, с който се предвижда включване в регулационните граници за разширение на населеното място на поземлени имоти в масиви 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9 и 21 по КВС, изготвен при условията на чл.16 от ЗУТ, с посочена редукция от 18% за осигуряване на възможност за провеждане на улична мрежа и изграждане на обекти на социална и техническа инфраструктура за обслужване на територията, съгласно графичната част, таблицата с показатели за УПИ и устройствените зони и нанесените корекции върху плана. Планът е изложен за разглеждане : първите 15 дни в ТД "Зора" ; вторите 15 дни в кметството в с.Маринка ; - Решение № 11-11/26.06.12г. за одобряване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на местността „Ъгъла" (бивша „Кюшето") в землището на кв.Сарафово при условията на чл.16 от ЗУТ с приложена редукция от 25%, ведно с правилата и нормите за неговото прилагане. Планът е изложен за разглеждане в ТД "Изгрев" ; - Решение № 11-12/26.06.12г. за : 1. Даване на предварително съгласие на основание чл.25, ал.4, във връзка с ал.3, т.1 и ал.5 от Закона за собствеността и ползване на земеделските земи за учредяване право на сервитут върху имот 0.62 в землището на с.Твърдица с площ 0.042 дка. с начин на трайно ползване пасище, за изграждане на обект на техническата инфраструктура – захранващ кабел. Съгласието е валидно за срок от 2 години ; 2. Одобряване на ПУП-Парцеларен план за трасе на захранващ кабел 20кV за имоти 9, 10, 11 и 12 в масив 27, местност „Каракачански колиби", землище с.Твърдица ; - Решение № 11-14/26.06.12г. за одобряване на проект за изменение на ПУП-ПУР за кв.24 и 31 и изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ-311,741 в кв.24 по плана на ПЗ"Север" гр.Бургас, съгласно които отпада предвидената улица с о.т. 285 – 560 – 559 – 556 и се променя северната регулационна граница на УПИ ІІІ-311,741, като същата се провежда по съществуващата имотна граница на имот с идентификатор 07079.605.268 по КК, без да се променя отреждането и предвиденото с действащ план застрояване по отношение на УПИ ІІІ-311,741 ; - Решение № 11-15/26.06.12г. за одобряване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на имоти пл.№ 066017, 066018 и 066019 в землище кв.Банево, съгласно който : 1.За имот 066017 се обособяват УПИ І, отреден за „КОО, крайпътни обслужващи обекти и смесени многофункцинални сгради" и УПИ ІІ, ІІІ, ІV, V, VІ и VІІ, отредени за „смесени многофункцинални сгради" ; 2.За имот 066018 се обособяват УПИ ХV отреден за „КОО, крайпътни обслужващи обекти и смесени многофункцинални сгради", УПИ ХІV – за ТП, УПИ ХІІІ – за път за достъп и УПИ VІІІ, ІХ, Х, ХІ, ХІІ отредени за „смесени многофункцинални сгради" ; 3.За имот 066019 се обособяват УПИ ХVІ отреден за „КОО, крайпътни обслужващи обекти и смесени многофункцинални сгради" и УПИ ХVІІ, ХVІІІ, ХІХ, ХХ и ХХІ, отредени за „смесени многофункцинални сгради", в смесена многофункционална устройствена зона – „Смф", с показатели за застрояване:Плътност до 40%, Кинт до 1,5, Озеленяване мин.40% и Височина до 10м(3ет.), с приложена редукция  за имотите по чл.16 от ЗУТ ; - Решение № 11-16/26.06.12г. за одобряване на ПУП-Парцеларен план за трасе на захранващ водопровод от УПИ VІІІ-23 до УПИ ІІІ-17, масив 74, местност „Голата нива" (бивша местност „Келева нива"), землище гр.Бургас ; - Решение № 11-17/26.06.12г. за одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на бивш имот пл.№ 6, масив 64 по КВС, местност „Голата нива" (бивша „Келева нива"), землище Бургас, идентичен с поземлен имот с идентификатор 07079.2.1716 по КККР, съгласно който имота се отрежда за „спортна база", с предвидено застрояване с показатели: Плътност до 30%, Кинт до 1,0, Височина до 10м (2ет.) и Озеленяване мин.50%, в съответствие с ОУП на гр.Бургас ; - Решение № 11-18/26.06.12г. за одобряване на ПУП-Парцеларен план за трасе на кабел 20кV за захранване на нов БКТП в УПИ І-30, масив 86, местност „Старите лозя", землище с.Рудник ; - Решение № 7-29/21.02 и 23.02.12г. за одобряване изменението на ПУП-ПРЗ на кв.7 и кв.15 по плана на кв. Горно Езерово, с което се променят дворищно-регулационните и улично-регулационните граници на кв.7 и кв.15, при което : южната имотна граница между УПИ ХVІІ и УПИ ІХ-15 в кв.7 се променя ; предвидената нова улица между кв.7 и кв.15 се променя, така че улично-регулационните линии се съобразяват с трасето на изградената улица ; се предвижда нов крайуличен паркинг северно от УПИ ХХ в кв.7, както и нови паркоместа западно от УПИ І в кв.15 и в кв.7 ; се обособява нов УПИ ХХ, отреден „за озеленяване" и УПИ ХVІІ, отреден „за православен храм", съгласно червените, сини и черни линии и надписи и условните цветове върху плана.

Последни новини